Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Нашата дейност

Докторантското училище на Медицински университет – Варна:

  • организира и координира целия процес на обучението, свързано с придобиване на образователната и научна степен "Доктор";
  • стимулира международните изяви и контакти, обучения в чужди университети, научно-изследователски центрове, стажове и други на докторанти, постдокторанти и млади учени;
  • подпомага докторантите в кандидатстването по научно-изследователски проекти;
  • организира и подпомага издаването на учебници, ръководства и други учебни пособия за обучение на докторанти;
  • ​провежда разнообразни обучения, работни срещи и семинари за повишаване на професионалната квалификация на докторанти, постдокторанти и млади учени на МУ-Варна;
  • популяризира съвременни и високотехнологични научни методи и подпомага връзката „наука" и „бизнес", с цел трансфер на знания към фирми и предприятия, както и обратен трансфер.