Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Наименование на проекта/ Номер на договор: Потребителски плащания в здравеопазването, 2007 ASSPRO CEE №217431 

Основни дейности по договора: ASSPRO e съвместен изследователски проект, съфинансиран от Европейската комисия и съсредоточен върху оценката на политиките за плащане на пациенти, особено тези в Централна и Източна Европа. Този уебсайт предоставя подробности за партньорите по проекта, целите и дейностите, както и общ преглед на текущите резултати от проекта. В дългосрочен план се очаква проектът да предостави научни доказателства за информираните дискусии относно плащанията на пациенти, проведени между политиците, застрахователите, изследователите, доставчиците на здравни услуги и потребителите

http://assprocee2007.com/

Научноизследователска област: медицина, обществено здраве

Период на изпълнение: 2008-2013 г.