Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Седма рамкова програма


Наименование на проекта/ Номер на договор: Потребителски плащания в здравеопазването, 2007 ASSPRO CEE №217431  

Наименование на проекта/ Номер на договор: Мобилност на здравните професионалисти, Акроним MoHProf

Наименование на проекта/ Номер на договор: Европейска мрежа по геномика и обществено здраве – Акроним PHGEN фаза 2

Наименование на проекта/ Номер на договор: Европейската нощ на учените, №: FP7-PEOPLE-2013-NIGHT-609736

„Приложение на нови технологии и методи в науката за храненето – проучване на концепцията за фенотипната пластичност “-VII Рамкова програма № 289511

"Многофакторен, основан на доказателствата подход, използващ поведенчески модели в разбирането и промотирането на забавление, здравословна храна, игри и политика за предотвратяване на наднорменото тегло в ранна детска възраст."-VII Рамкова програма  №217431

Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) е насочена към изграждане на интегрирано Европейско изследователско пространство (ЕИП) за постигане на дълготраен и устойчив икономически растеж. Програмата ще подкрепя провеждането на върхови научни изследвания в нововъзникващи области на познанието. Ще стимулира най-добрите научни колективи в Европа и отвъд да провеждат съвместни научни изследвания в съвременни направления. Активно ще подкрепя създаването на нова генерация талантливи млади учени, които да останат в Европа и да работят за постигането на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и уменията. Ще насърчава обвързването на научната политика с другите политика на Общността – заетост, регионално развитие, конкурентоспособност и иновации – за да гарантира допълване и успешно взаимодействие между тях.

В България национален координатор на Рамковата програма е Министерството на образованието и науката. Седмата рамкова програма ще се реализира чрез четири големи програми: Сътрудничество, Идеи, Хора и Капацитети.

Програмата финансира:

  • Съвместни научни проекти - подкрепа за изследователски проекти, изпълнявани от консорциуми между партньори от различни страни, имащи за цел разработването на нови знания, нови технологии, нови продукти или обединяване на ресурсите за научни изследвания. Размерът, обхватът и вътрешната организация по проекта могат да бъдат много различни и разнообразни . Проектите могат да обхващат целия спектър от малки и средно големи насочени изследователски дейности до големи интегрирани проекти, които могат да мобилизират значителен обем ресурси за постигане на конкретна цел.
  • Мрежи по компетентност - подкрепа за съвместни изследователски програми изпълнявани от определен брой научни организации интегриращи своята дейност в дадена област, изпълнявани от изследователски екипи в рамките на по-дългосрочно сътрудничество. Въвеждането на тези съвместни програми изисква даване на формално съгласие от страна на участващите организации за интегриране на част от техните ресурси и дейности.
  • Дейности за координация и подкрепа - подкрепа на дейности целящи координиране и подкрепа на научни дейности или политики (работа в мрежи, обмен, транс-национален достъп до научна инфраструктура, проучвания, конференции и др.) Тези дейности могат да бъдат въвеждани и чрез други форми освен покани за участие в конкурси .
  • Индивидуални проекти - подкрепа на проекти изпълнявани от индивидуални научни колективи. Тази схема ще се използва главно за подкрепа на научни проекти в области на границата на познанието, изпълнявани и финансирани в рамките на Европейския научноизследователски съвет.
  • Изследвания насочени към определени специфични групи (по-специално МСП) - подкрепа на научни проекти където основната част от изследванията се извършва от университети, научни центрове или други юридически лица в полза на специфични групи и по-специално МСП или асоциации от МСП.