Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

ДокументиНаредба № 31 на МЗ (2007г) за определяне на правилата за добра клинична практика

Правилник за управление на интелектуалната собственост на Медицински университет„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Правилник за институционално прилагане на Кодекса за назначаване на изследователи в МУ-Варна

Правилник за комерсиализация и трансфер на резултатите от научните изследвания иили дейности на МУ-Варна

Правилник за прилагане на европейската харта на изследователите  в МУ-Варна

Стратегия за иновации на МУ-Варна 2015-2020

Национална здравна стратегия 2014 – 2020

Национална стратегия за развитие на научните изследвания

Закон за насърчаване на научните изследвания 2013

Приоритетни научни направления на МУ  2015 - 2020

Правилник за устройството и дейността на Фонд „Наука"​

Наредба № 9 от 1 декември 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии

Наредба № 3 от 27 ноември 2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност (влиза в сила от 04.12.2015 г. и отменя предходната Наредба 9) 

Полезни връзки

http://www.bda.bg

http://www.ema.europa.eu/ema/

http://www.fda.gov/