Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Ина Георгиева Кобакова д.м.


Катедра: Клинични медицински науки
УС: Медико–биологични науки
Е-поща: Ina.Kobakova@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 233

 

Биография

Д-р Ина Георгиева Кобакова е възпитаник на Първа езикова гимназия, гр. Варна. Завършва с отличие  профил английски език и приравнява с отличие 5-годишен курс на обучение с немски език. Владее отлично руски език. През 2008 г. завършва магистърска степен, специалност "Медицина" към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна с отличие от държавна сесия. В периода 2009-2011 г. работи като клиничен лекар към Клинична лаборатория в ЗБАЛОС „Д-р Марко Марков”, гр. Варна. От 2011 г. работи като лекар и хоноруван асистент съответно в Клиника „Обща и клинична патология”, МБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна и Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология” към МУ в гр. Варна. През 2012 г. е зачислена с конкурс за редовен асистент към Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология” към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” гр.Варна. През април 2012 година полага успешно изпит за зачисляване за специализация към специалност "Обща и Клинична патология", която започва през август, 2012 г. През 2013 година е зачислена към Катедра "Медико-биологични науки" на МУ-Варна.

Публикации


Научни публикации​
Участва в няколко конференции, една от които международна, със следните публикации и презентации:

 1. Кобакова И., Генев П., Иванова Д. Случай на пулмонална алвеоларна протеиноза, Извънредна национална конференция по патология 31.05. – 2.06.2012.
 2. Стефанова. Н., Кобакова. И., Колова.П.,Стоянова. Л.*Случай на първичен  нискодиференциран невроендокринен карцином  на  черния дроб, Извънредна национална конференция по патология 31.05. – 2.06.2012.
 3. Ina Kobakova, Hristo Popov, Deyan Dzhenkov, and Peter Ghenev, LARGE LIPOMA OF THE COLON: A CASE REPORT AND A REVIEW OF LITERATURE  Third International Symposium on Adipobiology and Adipopharmacology (ISAA), 25 – 27 October 2012, Burgas, Bulgaria
 4. A FATAL CASE OF GASTRIC LIPOMATOSIS; Kobakova I, Ghenev P; JUBILEE SYMPOSIUM "50 YEARS OF THE DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY", MEDICAL UNIVERSITY - VARNA, November 1-2, 2012
 5. LOCALIZED FORM OF COLITIS CYSTICA PROFUNDA; Kolova P, Kobakova I, Kiryazov E.*; JUBILEE SYMPOSIUM "50 YEARS OF THE DEPARTMENT OF ANATOMY, HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY", MEDICAL UNIVERSITY - VARNA, November 1-2, 2012
 6.  Ина Кобакова, Снежинка Вичева, Георги Кобаков СЛУЧАЙ НА ПЪРВИЧНА ЕХИНОКОКОЗА В СЛЕЗКА; XI Национален конгрес по патология 16-18 май 2013г., гр. Шумен
 7. Ina G. Kobakova, Tsvetan L. Tonchev Pleomorphic Adenoma – Morphological Peculiarities; Юбилейна научна конференция „40 години медицински университет Плевен" 30.10.2014-1.11.2014г., гр. Плевен
 8. A Large  Mucoepidermoid Carcinoma with Rare Location Ina G. Kobakova, Snezhana S. Spasova, Milko I. Dyulgerov; Юбилейна научна конференция „40 години медицински университет Плевен" 30.10.2014-1.11.2014г., гр. Плевен
  Д-р Кобакова има участие и в следните статии:
   
 1. Pavlov D, Ivanova D, Eftimov M, Tzaneva M, Nashar M, Kobakova I, Valcheva-Kuzmanova S. Effect of aqueous infusion from Cotinus coggygria leaves on indomethacin-induced gastric mucosal damage and oxidative stress in rats. Scripta Scientifica Medica. 2013;45(suppl.3):7-13. ISSN 0582-3250.
 2. Pavlov D, Eftimov M, Tzaneva M, Ivanova D, Nashar M, Kobakova I, Valcheva-Kuzmanova S. Gastroprotective effect of ethanol infusion from Cotinus coggygria wood in rats. Scripta Scientifica Medica. 2013;45 (suppl.5):7-12. . ISSN 0582-3250.

Член на

Българския лекарски съюз и Българското дружество по патология.