Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. д-р Иванка Бончева Паунова д.м.


Катедра: Клинични медицински науки
УС:по вътрешни болести и неврология
Е-поща: ibontcheva@yahoo.com
Телефон: 052/ 978 474

 

Биография

​Иванка Бончева Паунова е клиничен психолог и психотерапевт. През 1970г. завършва I-ва ЕГ – Варна, немска паралелка. Висше образование по философия и психология в СУ “Климент Охридски”; дипломирана през1975г. От 1995г. е сертифициран позитивен психотерапевт. Година по-късно става майстор-треньор по позитивна психотерапия към WAPP – Германия и председател на УС на Дружеството по позитивна психотерапия  в България (ДППБ). 2000г.  получава сертификат за международен психотерапевт от Европейската Асоциация по психотерапия (ЕАР).
През 2003г . й е присъдена образователна и научна степен “Доктор”с дисертационен труд „Психологични аспекти на комуникацията Болен – Лекар”. От  2004г. е доцент по медицинска психология. Преминала е множество специализации в Германия, Швейцария, Австрия в областта на по медицинска психология, групова психоанализа, позитивна, транскултурална и фамилна психотерапия. От май 1975г. работи  в клиничната база на Катедрата по психиатрия и мед.психология на МУ – Варна; по настоящем  - на работа в Първа Психиатрична клиника на МБАЛ”Св. Марина” – Варна.
Научните и практически интереси в областта на клиничната психология обхващат психодиагностика на психичните разстройства при деца и възрастни, групова и индивидуална психотерапия; работа в екип с невротични и психотични пациенти; експертна патопсиходиагностична дейност като вещо лице и в помощ на психиатричната ТЕЛК. Като преподавател чете лекции по обща и медицинска психология, психология  на управлението, детска психология, психология на общуването “Лекар-пациент” за студенти по медицина, дентална медицина, стажант-лекари, специализанти по психиатрия и клинична психология,. медицински сестри.

В края на месец юли 2013г.  Академичния съвет на Медицински университет – Варна избра доц. Иванка Бончева Паунова, д.пс.  да заеме академичната длъжност „професор". Хабилитационният труд на проф. Бончева „Психологична психотерапия – психотерапевтична компетентност"представлява системен анализ на натрупания 18-годишен психотерапевтичен опит на авторката.

Публикации

​Множество публикации в наши и чужди списания ( над 80) и участия в национални, интернационални и световни научни форуми ( над 50).​

Член на