Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Проф. д-р Владимир Емануилов Панов д.м.н.


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: vladimir.panov@mu-varna.bg, vl_panov@abv.bg
Телефон: 0888 567 657

 

Биография

1976 г.  – роден  в гр. София.

  • 2001 г. – завършва Дентална медицина, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – София.
  • 2005 г. – 2009 г. докторант в БАН – институт по "Експериментална патология и паразитология ".
  • 2009 г. – асистент в катедра  "Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина".
  • 2010 г.  –  защитава дисертационен труд на тема: "Устната кухина – биосистема и възможен източник на инфекциозен материал".
  • 2011 г. –  главен асистент.
  • 2013 г. –  придобива специалност Дентална клинична алергология.
  • 2013 г. – доцент и ръководител катедра „Консервативно зъболечение и орална патология".
  • 2014 г. – pъководител катедра  „Детска дентална медицина"
  • 2015 г. – зачислен на редовна специализация по Oперативно зъболечение и ендодонтия.
Преподавателска дейност

Лекционен курс на студенти по Дентална медицина – българо- и англоезично обучение по дисциплините: Орална патология, Дентална клинична алергология, Пропедевтика на консервативното зъболечение,  Клиника на на консервативното зъболечение.
 
Ръководител на един защитил и четирима зачислени докторанта, както и на един специализант.
 
Езици: френски език, английски език, руски език.


Публикации

Има над 80 публикации  и над 35 участия в научни конгреси.
Научни  сфери на развитие и интереси – Оралната патология,  Денталната клинична алергология,  Консервативно зъболечение, Пародонтология, Детска дентална медицина.
Участие в учебници – 8 бр. 
Монографии – 1 бр.
Импакт фактор от публикации и участия – 28.995
Цитирания – над 50
Финансирани научни проекти – 3

Специализации в чужбина – Париж, Hôpital Saint-Vincent-de-Paul,  2006 г.

Член на

БЗС, БНДДМ, БАОМ.
Лектор на БЗС с две теми в регионалните семинари за продължаващо медицинско обучение на БЗС.