Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Проф. д-р Владимир Емануилов Панов д.м.н.


Катедра: Консервативно зъболечение и орална патология
УС:
Е-поща: vladimir.panov@mu-varna.bg, vl_panov@abv.bg
Телефон: 0888 567 657

 

Биография

1976 г.  - роден  в гр. София.

2001 г. - Завършва Дентална медицина, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – София.

2005 г. - 2009 г. БАН – институт по "Експериментална патология и паразитология".

II.2009 г. - Асистент в катедра "Консервативно зъболечение и Детска дентална медицина".

2010 г.  - Защитава дисертационен труд на тема: "Устната кухина – биосистема и възможен източник на инфекциозен материал".

2011 г. - Главен асистент.

V.2013 г. - Специалност „Дентална клинична алергология".

V.2013 г. - Доцент

от VI.2013 г. до сега - Ръководител катедра „Консервативно зъболечение и орална патология".

От VII.2014 г. до X.2016 г. - Pъководител катедра  „Детска дентална медицина", ФДМ, МУ-Варна

IX.2016 г. - Дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на медицинските науки" на тема „Промени в оралната среда и общи заболявания"

IV. 2017 г. - Професор

 

Преподавателска дейност

Лекционен курс на студенти по Дентална медицина – българо- и англоезично обучение по дисциплините: Орална патология, Дентална клинична алергология, Пропедевтика на консервативното зъболечение,  Клиника на на консервативното зъболечение.

Ръководител на седем докторанта, като четири от тях са придобили образователна и научна степен "Доктор„ , а един – академичната длъжност "Доцент", както и на един завършил специализант.

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENMERITIS" за най-успешна научна разработка в област дентална медицина за 2012 и  2013 год.

Съучередител и заместник-председател на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ОРАЛНА МЕДИЦИНА".

Езици: френски език, английски език, руски език.

Публикации

Има над 100 публикации  и над 40 участия в научни конгреси.

Научни  сфери на развитие и интереси – Оралната патология,  Денталната алергология,  Консервативно зъболечение, Пародонтология, Детска дентална медицина.
Участие в учебници – 8 бр.
Монографии – 3 бр.
Импакт фактор от публикации и участия – 32.099
Цитирания – над 150
Финансирани научни проекти – 6

Специализации в чужбина – Париж, Hôpital Saint-Vincent-de-Paul,  2006 г.

Член на

БЗС, БНДДМ, БАОМ.