Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Анна Божидарова Кирчева д.м.

гр. Варна РЗИ, 10 ет, ул. “Брегалница” №3


Катедра: Клининични медицински науки
УС:Медицински науки
Е-поща: anna.kircheva@mu-varna.bg
Телефон: +35952606465

 

Биография

Родена на 15.04.1954 г.в гр. Варна. Завършва ІІІ Гимназия - Варна и медицина през 1979 г. в МУ – Варна. От 1979 – 1982 г. е асистент към УС – Епидемиология в катедра Инфекциозни болести и епидемиология на ВМИ – Варна; от 1982 – 1987 г.-епидемиолог в ХЕИ – Варна; от 1987 – 1992 г.- Началник епидемиологично отделение в Транспортна ХЕИ – Варна; от 1992 г. до 01.09.2011 г. Началник Клинична епидемиология на МБАЛ „ Св. Анна – Варна-АД. От 01.09.2011 г. е редовен асистент към УС – Епидемиология в Катедра - инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, а от м.02.2013 г. е гл.асистент, след проведен конкурс. Придобити специалности: по епидемиология (1983 г.); инфекциозни болести (1995 г.); здравен мениджмънт (2005 г.). През 2003 г. защитава дисертационен труд на тема: „ Епидемиологични аспекти на следоперативната аеробна ранева инфекция» и придобива образователно-научна степен „доктор”. Специализира в София – МА и НЦЗПБ по следните проблеми: инфекциозни болести; епидемиология на остри заразни болести, нозокомиални инфекции, особено опасни инфекции, анаеробни инфекции, вирусни хепатити, имунизации в Р.България, дезинфекции, дезинсекции и дератизации, както и обучение по «Проучване и надзор на инфекциите, свързани с медицинското обслужване в Европа» и «Хигиенни аспекти на грижите за раните». история на медицината. Член на СУБ, БЛС, научно дружество по епидемиология.

Публикации

Има издадена 1 монография; 1 ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологична практика; 1 наръчник за превенция на инфекциите в мястото на операцията; Съавтор в „ Алманах – Света гора”, В.Търново; над 48 пълнотекстови научни публикации и 36 участия в научни конгреси и конференции.Участие в проекти: На СЗО (WHO) : Clean Care is Safer Care: “ SAVE LIVES: Clean Your Hands “; “ Safe Surgery Saves Lives”;.На ECDC: “ HELICS win”; “ HEALT”- Контрол на инфекциите, свързани с медицински грижи в лечебни заведения за продължителни медицински грижи в Европа. Тематиката на научните интереси обхваща теоретична и приложна клинична епидемиология; нозокомиални инфекции в клиничните практики; проблеми на антимикробна резистентност; ДДД практики и др.

Научни публикации​

Член на