Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Параскева Манчева Драганова д.м.н.


Катедра:
УС:Рехабилитатор
Е-поща: paraskeva.mancheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 302 893

 

Биография

Доц. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м.н. е магистър по „Медицина" (МУ-Варна, 1989) и магистър по „Право" (ВСУ „Черноризец Храбър", 2014) с юридическа правоспособност (Министерство на правосъдието на Р България, 2015).

Придобива три медицински специалности: „Вътрешни болести" (1994), „Физикална и рехабилитационна медицина" (1999) и  „Обща медицина" (2001). Притежава дългогодишен клиничен опит като интернист, а през периода 2004-2012 г. придобива и експертна квалификация по тази специалност в Обща ТЕЛК на МБАЛ „Св.Марина" – Варна. Специализирала е „Абдоминална ултразвукова диагностика" в  НЦССЗ -  София (1993), „Ехокардиография"  - в Катедрата по кардиология на МУ-Варна (1993). Преминала е квалификационни курсове по „Позитивна психотерапия" към ДППБ-Варна (1999), „Семейно планиране"- София (2000), „Депресия и тревожност" - Брюксел, Белгия (2008), Аюрведа – МУ-Варна и „Атрей Аюрведа" (Москва, Руска Федерация, 2018), Традиционна китайска медицина и акупуртктура, обучител) – МУ-Варна и Медицински факултет на Tarumanegara University в Джакарта и Факултета по фармация в Индонезийския международен институт по естествени науки (2018). 

Започва преподавателската си дейност в Катедрата по Обща медицина на МУ-Варна през 1999 г. като асистент. Защитава ОНС „доктор" на тема „Правно съзнание за евтаназия и качество на живот при полиморбидните пациенти с трайно намалена работоспособност" (2013) и „доктор на медицинските науки": „Медико-социални проблеми на инвалидността в системата на медицинската експертиза" (2018). През 2014 г. е избрана за „Доцент",  ръководи Университетския център по източна медицина на МУ-Варна (2017) и УС по Рехабилитация на МК, Медицински университет-Варна (2015).

Автор е на „Евтаназията – другият изход" (СТЕНО, 2013) и Инвалидност с ТЕЛК – проблеми и решения" (СТЕНО, 2018). Има над 150 публикации и участия в научни форуми в България и в чужбина. Основните научни разработки са: медико-социални и юридически проблеми на хората с увреждания; анализ на функционирането на системата на медицинската експертиза; оптимизиране на организацията на здравната помощ; правни и етични проблеми на медицинската практика; проблеми на студентското обучение; поведение на общопрактикуващия лекар при често срещани проблеми; перспективата на сътрудничеството „източна-западна" медицина.

Води лекционен курс по експертиза на работоспособността на студенти от специалност „Логопедия", магистри от „Опазване и контрол на общественото здраве", трудово и осигурително право в специалността „Здравен мениджмънт", рехабилитация, кинезитерапия и източна медицина в студентския курс на обучение.

Участва в Университетска комисия за институционална и програмна акредитация на МУ-Варна, Комисия за разработване на кредитна система за оценяване на продължителното обучение на лекарите, както и в реализирането на проектите: „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България" (съвместно осъществяване от Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката от Фонд на ООН за население (UNFPA) – 2006, „Превенция и контрол на HIV/СПИН" (2007), „Обучение на общопрактикуващите лекари по психично здраве: справяне с депресията и тревожността м общата медицинска практика"" - Двустранна спогодба за сътрудничество между правителствата на Република България и Регион Фландрия, Белгия, (2007), „Практически стаж по палиативна медицина за студенти-медици" (2009-2010).

Публикации

над 150 публикации и над 80 участия в научни форуми в България и чужбина. От тях 18 публикации в издания, реферирани в наукометрични бази данни, с импакт-фактор и РИНЦ. Към 2018 г. в Scopus h-index=1.

Основни научни разработки по области:

Медико-социални и юридически проблеми на хората с увреждания; Анализ на функционирането на системата на медицинската експертиза; Оптимизиране на организацията на здравната помощ; Правни и етични проблеми на медицинската практика; Проблеми на студентското обучение; Поведение на общопрактикуващия лекар при често срещани проблеми; Перспективата на сътрудничеството „източна-западна" медицина

Монографии, учебници и книги:

  1. Манчева П. Експертиза на работоспособността. СТЕНО. ISBN978-619-241-006-3;2018.
  2. Манчева П. Инвалидност с ТЕЛК – проблеми и решения. СТЕНО, МУ-Варна. ISBN 978-954-449-968-6 ISBN978-619-221-142-4;2018.
  3. Nenova G, Mancheva P. Physiotherapy and chronic diseases. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-330-00120-6, 2016, pp.44.
  4. Манчева, П. Евтаназията – другият изход. СТЕНО. ISBN 978-954-9685-41-1; 2013.
  5. Mancheva, P. Primary Health Care – principles, bulgarian experience, relationship and  succession with hospitals. Curriculum for The Health Sciences In South Eastern Europe, 2002 (достъпно на http://www.snz.unizg.hr/ph.../u6-t2-mancheva.doc). 
Научни публикации

Отворен достъп

Член на

БЛС, EURACT (The European Academy of Teachers in General Practice), Комисията по етика на научните изследвания на Медицински университет-Варна, КС на МК на МУ-Варна, Университетска комисия за институционална и програмна акредитация на МУ-Варна, Комисия за разработване на кредитна система за оценяване на продължителното обучение на лекарите.