Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. д-р Параскева Манчева Драганова д.м.н.


Катедра:
УС:Рехабилитатор
Е-поща: paraskeva.mancheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 302 893

 

Биография

Доц. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м. е магистър по „Медицина" (МУ-Варна, 1989) и магистър по „Право" (ВСУ „Черноризец Храбър", 2014).

Придобива три специалности: „Вътрешни болести" (1994), „Физикална и рехабилитационна медицина" (1999) и  „Обща медицина" (2001). Притежава дългогодишен клиничен опит като интернист, а през периода 2004 -2012 г. придобива и експертна квалификация по тази специалност в Обща ТЕЛК на МБАЛ „Св.Марина" – Варна. Специализирала е „Абдоминална ултразвукова диагностика" в  НЦССЗ -  София (1993), „Ехокардиография"  - в Катедрата по кардиология на МУ-  Варна (1993). Преминала е квалификационни курсове по „Позитивна психотерапия" към ДППБ – Варна (1999), „Семейно планиране"- София (2000) и „Депресия и тревожност" - Брюксел, Белгия (2008).

Започва преподавателската си дейност в Катедрата по Обща медицина на МУ-Варна през 1999 г. като асистент. Защитава образователна и научна степен „доктор" по научната специалност „Обща медицина" на тема „Правно съзнание за евтаназия и качество на живот при полиморбидните пациенти с трайно намалена работоспособност" (2013), а през 2014 г. е избрана за „Доцент по обща медицина". От 2015 г. е Ръководител на УС  по Рехабилитация на МК, Медицински университет-Варна.

 
Автор е на монографията „Евтаназията – другият изход" (СТЕНО, 2013) и има над 90 публикации и участия в конгреси и конференции в България и в чужбина. Основните научни разработки са в областта на евтаназията, правното съзнание, качеството на живот при полиморбидни инвалиди, проблемите на медицинската експертиза, домашното насилие и др. Води лекционен курс по кинезитерапия, лечебен масаж и рефлексотерапия, както и трудово и осигурително право в специалността „Здравен мениджмънт" и медицинска експертиза на работоспособността в магистърската програма „Опазване и контрол на общественото здраве".

Участва в Университетска комисия за институционална и програмна акредитация на МУ-Варна, Комисия за разработване на кредитна система за оценяване на продължителното обучение на лекарите, както и в реализирането на проектите: „Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора в България" (съвместно осъществяване от Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката от Фонд на ООН за население (UNFPA) – 2006, „Превенция и контрол на HIV/СПИН" (2007), „Обучение на общопрактикуващите лекари по психично здраве: справяне с депресията и тревожността м общата медицинска практика"" - Двустранна спогодба за сътрудничество между правителствата на Република България и Регион Фландрия, Белгия, (2007), „Практически стаж по палиативна медицина за студенти-медици" (2009-2010).

Публикации

Автор е на монографията „Евтаназията – другият изход" (СТЕНО, 2013) и има над 90 публикации и участия в конгреси и конференции в България и в чужбина. Основните научни разработки са в областта на евтаназията, правното съзнание, качеството на живот при полиморбидни инвалиди, проблемите на медицинската експертиза, домашното насилие и др. Участва в Университетска комисия за институционална и програмна акредитация на МУ-Варна, Комисия за разработване на кредитна система за оценяване на продължителното обучение на лекарите, КЕНИ на МУ-Варна, както и в реализирането на проекта по Национална програма „Превенция и контрол на HIV/СПИН" (2007) и проекта „Практически стаж по палиативна медицина за студенти-медици" (2009).

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

 

Член е на EURACT (The European Academy of Teachers in General Practice), БЛС, Комисията по етика на научните изследвания на Медицински университет-Варна, КС на МК на МУ-Варна.

​