Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Проф. д-р Негрин Несторов Негрев д.м.н.


Катедра: Медицински колеж
УС:
Е-поща: negrev@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 070

 

Биография

​​Роден на 22.05.1949 г. в гр. Попово, област Търговище. Завършил медицина във ВМИ–Варна през 1975 г. Придобива специалност по физиология през 1982 г., а през 1987 г. защитава дисертационен труд на тема: “Бета-адренергична рецепторно-медиирана регулация на тромбоцитопоезата” и получава образователната и научна степен “доктор”. През 2012 г. защитава втори дисертационен труд “Тироидната хормонална ос - значим регулатор на хемостазата” и придобива научната степен “доктор на науките”. Научната му работа е посветена главно на проблемите на хормоналната регулация на тромбопоезата, на хемостазата и на функционалната мозъчна асиметрия и регулация на моториката на ректо-аналния регион на дебелото черво. Бил е научен ръководител на петима защитили докторанти. През 1991 г. е хабилитиран като доцент. Придобива втора специалност през 2001 г. по Източна медицина и психотерапия в едноименната катедра на Държавния медицински университет в гр. Душанбе.

Публикации

​Има над 140 научни публикации и съобщения, от които повече от 50 в чужбина, с импакт фактор над 60. Съавтор в 2 учебни помагала -  ръководство за практически занятия по физиология за студенти от англоезичното обучение  по медицина и стоматология; ръководство за практически занятия по физиология за студенти по медицина, стоматология и фармация.

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

​До 2010 г. е член на Специализирания съвет по физиология, патофизиология и фармакология при ВАК. От 2007 г. е член на Научния съвет на Института по невробиология при БАН и член на редколегията на сп. Scripta Scientifica Medica. Член на Българското дружество по физиологични науки и на Съюза на учените в България.​