Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Eğitim Öğretim Yılı için Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

Başvuru koşulları

  • Lise eğitimi bitirilmiş devletin yüksek okullarında eğitimin devam edilmesine hak veren lise mezunu olmak;
  • Tıp,  Diş Hekimliği ve Eczacılık Bölümlerine başvurularda aday öğrencinin, biyoloji ile kimya derslerini lisede okumuş olması ve söz konusu derslerden almış olduğu notların 62 puan veya %62’den (lise eğitiminin bitirildiği ilgili ülkenin değerlendirme sistemi doğrultusunda) az olmaması zorunlu koşuldur.
  • Kamu Sağlığı Fakültesi’nin Hemşirelik ile Ebelik ve Tıp Koleji’nin Yardımcı Eczacılık, Diş Teknikerliği, Rehabilitasyon, Tıbbi Laboratuar Teknisyenliği, Röntgen Teknisyenliği ile Kamu Sağlığı Denetmeni Bölümlerine başvurularda aday öğrencinin, biyoloji dersini lisede okumuş olması ve söz konusu dersten aldığı notun62 puan veya %62’den (lise eğitiminin bitirildiği ilgili ülkenin değerlendirme sistemi doğrultusunda) az olmaması zorunlu koşuldur.
  • İngilizce eğitimi için B2 düzeyine sahip olmak gereklidir. Tıp bölümlerinde eğitim için Varna Tıp Üniversitesi’nde düzenlenen dil sınavına girilir.

Gerekli dokümanlar

Varna Tıp Üniversitesi’nde okumak isteyen öğrenci adayları, Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı’nca tespit edilen doküman setini bizzat teslim etmeli veya posta yoluyla göndermelidir. Doküman seti kapsamında 1’er adet asıl ve 1’er adet doküman kopyası bulundurulmalıdır.

Doküman seti kapsamı:

1. İstenilen bölümlerin yazıldığı başvuru formu (matbu dilekçe).

Dilekçe formu (indir ingilizce), (indirbulgarca dil)

2. Tasdik şerhi taşıyan, Bulgarcaya tercüme edilmiş ve diplomanın verildiği ülke ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında akdedilen uluslararası sözleşme hükümleri doğrultusunda onaylanmış lise diploması kopyası. Önceki cümlede bahsedilen hükümler mevcut olmadığı takdirde diplomanın onayı; doküman ve başka tür evrak tasdiki, tercümesi ve onayına dair genel usul ve esaslara göre yapılır.

3. Tasdik şerhi taşıyan, Bulgarcaya tercüme edilmiş ve diplomanın verildiği ülke ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında akdedilen uluslararası sözleşme hükümleri doğrultusunda onaylanmış lise diploması eki (transkript belgesi). Önceki cümlede bahsedilen hükümler mevcut olmadığı takdirde diploma ekinin (transkript) onayı; doküman ve başka tür evrak tasdiki, tercümesi ve onayına dair genel usul ve esaslara göre yapılır.

4. Yetkili makamca verilmiş (öğrencinin bitirdiği lise) ve öğrenci adayının liseden mezun olduğu ülkedeki yüksek okullarda eğitimin görme hakkına sahip olduğunu gösterenbelge. Söz konusu belge; tasdik şerhi taşımalı, Bulgarcaya tercüme edilmiş ve verildiği ülke ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında akdedilen uluslararası sözleşme hükümleri doğrultusunda onaylanmış olmalıdır. Önceki cümlede bahsedilen hükümler mevcut olmadığı takdirde belgenin onayı; doküman ve başka evrak tasdiki, tercümesi ve onayına dair genel usul ve esaslara göre yapılır.

T.C. uyruklu (çifte vatandaş) öğrenci adayları için: Öğrenci adayının T.C.’de ÖSS sınavına girmiş olduğuna dair YOK tarafından verilmiş, Apostil şerhi taşıyan ve Bulgarcaya tercüme edilmiş belge.

5. Başvuru tarihinden önce bir aylık süre zarfında verilmiş sağlık raporu (psikolojik sağlığı da doğrulayan). Söz konusu sağlık raporu; tasdik şerhi taşımalı, Bulgarcaya tercüme edilmiş ve verildiği ülke ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında akdedilen uluslararası sözleşme hükümleri doğrultusunda onaylanmış olmalıdır. Önceki cümlede bahsedilen hükümler mevcut olmadığı takdirde sağlık raporunun onayı; doküman ve başka evrak tasdiki, tercümesi ve onayına dair genel usul ve esaslara göre yapılır.

6. Beş adet vesikalık fotoğraf - boyutları 4,5/2,5 .

7. Öğrenci adayının Bulgaristan Cumhuriyeti’nde üniversitede okuduğu süre zarfında tüm masraflarının karşılanacağına ilişkin düzenlenen, velilerden birinin imzasını taşıyan, noter tasdikli ve Bulgarcaya tercüme edilmiş beyanname (taahhütname).

8. Öğrenci adayının nüfus cüzdanı (pasaport) kopyası.

Öğrenci adayı çifte vatandaş olduğu halde,her iki nüfus cüzdanının (pasaportun) kopyası ve ilgili idari makamca verilmiş, noter tasdikli isim denklik belgesi (isimlerde farklılık olduğunda) ibraz edilir.

9. Dil eğitimi görmeyecek öğrenciler için - Bulgarca bildiğine ilişkin Bulgaristan Cumhuriyeti’nde bulunan bir yüksek okul tarafından verilme belge.

10. Çifte vatandaş olan öğrenci adayları için – Öğrenci adayının adres bilgilerini içeren ve ikametgâhın bulunduğu ülkede verilmiş belge (öğrenci adayının kayıtlı olduğu cilt, sayfa ve adresi gösteren ve ilgili ülkenin vatandaşı olduğunu doğrulayan belge). Söz konusu doküman; tasdik şerhi taşımalı, Bulgarcaya tercüme edilmiş ve verildiği ülke ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında akdedilen uluslararası sözleşme hükümleri doğrultusunda onaylanmış olmalıdır. Önceki cümlede bahsedilen hükümler mevcut olmadığı takdirde belgenin onayı; doküman ve başka evrak tasdiki, tercümesi ve onayına dair genel usul ve esaslara göre yapılır.

11. Çifte vatandaş olmayan ve AB’ye üye olmayan ülkelerin vatandaşı olan öğrenci adayları için – D tipi vize gereklidir.

Varna Tıp Üniversitesi, D tipi vizenin verilmesine ilişkin belgenin alınması amacıyla önceki cümle kapsamına giren öğrenci adaylarına ait dokümanları Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı’na gönderir. Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı’nca verilmiş vize onay belgesi Varna Tıp Üniversitesi’ne geldikten sonra, öğrenci adayı söz konusu belgeyi Varna Tıp Üniversitesi bünyesindeki Öğrenci işlerinden bizzat veya vekil aracılığıyla alabilir ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nde eğitim nedeniyle ikametgâh belgesini alabilmek için ilgili ülkedeki Bulgaristan Büyükelçiliği’ne (Başkonsolosluğu’na) ibraz eder. D tipi vize almış öğrenci adayları, Varna Tıp Üniversitesi’nde öğrenci olarak kayıt işlemleri yaptırır. D tipi vizesi alma süresi 2-3 ay sürebilir.

Başvuru Süreleri

Dil hazırlık kursu için başvuru belgeleri, müracaatın yapıldığı yılın 30 Eylül tarihine kadar kabul edilir.

Üniversitede eğitim öğretim (ilgili bölümde 1.sınıftan itibaren) için başvuru belgeleri, aşağıda açıklandığı şekilde kabul edilir:

1. Çifte vatandaş veya AB’ye üye ülke vatandaşı olan öğrenci adayları için:

  • Bulgarca eğitimi için müracaatın yapıldığı yılın 10 Eylül tarihine kadar;
  • İngilizce eğitimi için müracaatın yapıldığı yılın 20 Eylül tarihine kadar.

2. Çifte vatandaş olmayan veya AB’ye üye olmayan ülke vatandaşı olan öğrenci adayları için - müracaatın yapıldığı yılın 20 Temmuz tarihine kadar.

Doküman setinin teslim edildiği tarihten itibaren 2 (iki) haftalık süre zarfında Varna Tıp Üniversitesi öğrenci adayının kabul edilip edilmediğine dair karar verir.

Eğitim Ücretleri

2014/2015 eğitim öğretim yılında Varna Tıp Üniversitesi’nin yıllık eğitim ücretleri

- Tıp (İngilizce) – 8000 Euro

- Diş Hekimliği (İngilizce)– 8000 Euro

Bulgarca dilinde eğitim verilen bölümlerin yıllık eğitim ücretleri

- Tıp– yüksek lisans – 7000 Euro

- Diş Hekimliği– yüksek lisans – 7000 Euro

- Eczacılık– yüksek lisans – 7000 Euro

- Kamu Sağlığı– 3350 Euro

- Sağlık Hizmetleri – 3350 Euro

Varna- Tıp Koleji bölümlerinin yıllık eğitim ücretleri

- Yardımcı Eczacı– 3350 Euro

- Kamu Sağlığı Denetmeni - 3350 Euro

- Röntgen Teknsiyenliği - 3350 Euro

- Tıbbi Laboratuar Teknisyenliği - 3350 Euro

- Diş Teknikerliği - 3350 Euro

- Rehabilitasyon  - 3350 Euro

- Sosyal Faaliyetler - 3350 Euro

- Medikal Güzellik Uzmanı - 3350 Euro

Hazırlık sınıfı  İngilizce/ - 4000 Euro

Hazırlık sınıfı  /Bulgarca/ - 3500 Euro

Konaklama

Varna Tıp Üniversitesi, yabancı uyruklu öğrencilere öğrenci yurduna yerleşebilme imkanı sağlar. Öğrenci yurdunda aylık kira bedeli 130 Levadır, elektrik, su ve yemek fatıuraları bu tutara dahil değildir.  Üniversiteye kayıtlarını müteakiben öğrenciler, yurda yerleşmeye ilşikin başvuru belgelerini yatırabilirler.

Öğrenciler önündeki diğer imkan ev kiralamaktır. Müstakil dairelerin aylık kira bedelleri 150 Euro’dan başlamaktadır. Bu durumlarda, uzun süreli vize  başvurularında istenilen zorunlu belge olması nedeniyle ev sahipleriyle kira kontratının imzalanması gerekmektedir.

VARNA TIP ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİM VERİLEN BÖLÜMLER HAKKINDA BİLGİ

TIP DOKTORLUĞU: örgün öğretim programı ile eğitim verilir ve bölümle ilgili uyulması gereken devlet yönetmeliklerine uygun olarak eğitim programı hazırlanmıştır. Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu zaman dilimi içinde 10 dönemlik akademik eğitim ve diploma öncesi staj vardır, staj döneminde öğrenciler zorunlu devlet imtihanlarına tabi tutulurlar mezun olabilmeleri için.

Öğrencilerimize kaliteli akademik eğitim sunmamuz ana koşulumuzdur ve eğitimini tamamlayan okulumuzdan mezun olan öğrenciler kariyerlerini ve eğitimlerini yurt içinde ve yurt dışında devam ettirme şansına sahiptirler.

TıpDoktorluğuiçinöngörülenYüksekLisanskademesinibaşarıiletamamlayanlara "TıpDoktorluğuDiploması" verilir.

DİŞ HEKİMLİĞİ: diş hekimliği fakültesinde sadece örgün öğrenim programı sunulur ve eğitim üç aşamadan oluşup 6 yıl sürmektedir. İlk iki yıl öğrencilerimize biyomedikal hazırlık sunulur (eğitimin ilk aşaması). II- X arasında öğrencilere klinik tıp dalları hakkında eğitim verilir ve temel diş hekimliği dersleri görülür (diş hekimliği fakültesinin ikinci eğitim aşamasıdır). Diploma öncesi stajda (üçüncü aşama) protetik diş hekimliği, konservatif diş tedavisi, paradontoloji, oral mukoz rahatsızlıkları, çene yüz cerrahisi, çocuk diş hastalıkları, ortodont çalışmaları vardır. Her çalışma dönemi devlet imtihanı ile sonlandırılır.

Tüm devlet sınavlarını tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans seviyesinde ‘Diş Hekimliği Diplomasına’ sahip olur.

ECZACILIK: eczacılık fakültesinde sadece örgün öğrenim programı sunulur ve eğitim üç aşamadan oluşup 5 yıl sürmektedir. İlk aşamada öğrencilere temel dersler hakkında bilgi verilir. İkinci etapta öğrencilere daha detaylı bilgi ve bölümleri ile ilgili ana dersler tanıtılır. Eğitimin üçüncü etabında eczanelerde, hastanelerde gerçekleştirilen diploma öncesi stajı vardır ve öğrenciler meslekleri hakkında temel bilgileri edinirler.

Eğitimlerini tamamlamak için öğrenciler zorunlı devlet imtihanı sınavlarına katılmak zorundadırlar. Mezun olan öğrenciler Yüksek Lisans seviyesinde Eczacılık diplomasına sahip olurlar.

HEMŞİRE: Avrupa standartlarına uygun olarak 4 yıllık örgün öğretim sunulur. Öğrencilere eğitim süresinde genel ve özel hemşirelik bilgileri verilir, tıbbı psikoloji, tıbbi, biyolojik ve klinik disiplinler, human disiplinleri ve v.s. Eğitimini tamamlayan öğrenciler Lisans diplomasına sahip olup devlet hastaneleri veya özel hastanelerde ve vs çalışma hakkına sahip olurlar. Aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında çalışma imkanları mevcuttur.

EBELİK: Avrupa standartlarına uygun olarak 4 yıllık örgün öğretim sunulur. Öğrenim programı güncel eğitim sistemine göre hazırlanmış olup öğrencilere klinik, genel tıp bilgileri sunulmaktadır.Ebelik ana çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin planlanması ve değerlendirilmesinden sorumlu kurumsal ve uygulamalı bir eğitim ile donatılmış bir sağlık disiplinidir. Eğitimini tamamlayan öğrenciler Lisans diplomasına sahip olup devlet hastaneleri veya özel hastanelerde ve vs çalışma hakkına sahip olurlar.

SAĞLIK YÖNETİMİ: Özel sağlık ve sosyal alanda yönetim ihtiyaçlarını karşılar. "Lisans" ve "Master" - eğitim, iki derece elde edilebilir. "lisans" derecesi için 4 yıl (8 yarı yıl)öğrenim görülür, ve bir devlet sınavı ile sona erer. Yine aynı bölüm alanında Yüksek Lisans eğitimi 1 yıl devam eder, farklı bir alanda eğitim alınmış ise 2 yıl sürer ve bir devlet sınavı veya tez savunması ile biter.

Yüksek lisans eğitim seviyesi örgün öğretim programı ile 2 öğrenim planına göre yapılır.Lisans eğitimini aynı alanda tamamlamış ise öğrenci Yüksek lisans eğitim süresi 2 dönemdir, farklı bir alandan mezun ise 3 dönem sürer. Eğitim süresi devlet imtihanı ile tamamlanır. Bu eğitim programından mezun öğrenciler ‘sağlık müdürü’ olurlar veya ‘tıbbı uygulama dersleri alanında eğitim görevlisi’. Bu programın mezunları tıbbi ve koruyucu sağlık bakımı ve toplumsal kurumlarda yönetici pozisyonları alırlar ve ayrıca tıbbi eğitim veren okullarda öğretmen olarak çalışabilirler.

HALK SAĞLIĞI: Eğitim seviyesi "Yüksek lisans" ve programın amacı öğrencilere multidisipliner bilgi ve hastalık önleme hakkında bilgi verme , sağlığın teşviki ve sağlık yönetimi alanında çalışma ve araştırmalar için gerekli becerilerin kazanılması hedefleniyor.

VARNA YÜKSEK OKULUNDA EĞİTİM VERİLEN BÖLÜMLER

Varna Yüksek Okulunda Eğitim Verilen Bölümlerde önlisans seviyesinde eğitim verilir. Bölümler: ‘Saglık hizmetleri’, ‘Halk sağlığı’, ‘Sosyal faaliyetler’. Okulumuzda sadece örgün öğretim programı sunulur ve 3 yıl sürer.

TIBBI LABORATUVAR UZMANI BÖLÜMÜ: tıbbı laboratuvar uzmanı Kamu ve özel - tıbbi laboratuvar tıbbi tanı ve araştırma ve eğitim laboratuvarlarında çalışabilir bir sağlık personelidir. Laboratuvarda kan, idrar ve diğer vücut sıvıları ve salgıları testleri yapmakla görevlidir. Faaliyet alanında, histolojik mikrobiyolojik ve parazitolojik testler vardır.

Yardımcı eczacı: Yardımcı eczacı aktif ilaçların temini ve üretiminde yer alır. Yardımcı eczacı hazır ilaçlar veya kendi hazırladığı bağımsız olarak ustası Yüksek Eczacı gözetiminde kendi yetkisi içinde ilaç, bitkisel karışımlar, sağlık ürünleri, kozmetik, diyet ürünleri ve diğerleri dağıtımda aktiv olarak yer alır. Eczaneler, ilaç depoları, ilaç fabrikaları ve eczaneler pet-fasovachni laboratuvarlarda çalışabilir. Eczanelerde, eczane depolarında veya ilaç üretim fabrikalarında çalışabilir.

Halk Sağlığı MÜFETTİŞİ: Halk Sağlığı Müfettişi çalışma alanlarında ve yerlerinde hijyen, beslenme, çocukluk ve ergenlik ve epidemiyoloji alanında devletin sağlık denetimi yapan bir uzmandır. Bu programdan mezunların uzmanların amacı hastalığı önlemek ve nüfusun çalışma kapasitesini artırmak için insanların yaşam ortamı korumak için ve kapsamlı bir sağlık hizmeti sağlamaktır.

DİŞ TEKNİSYENİ: Bir diş teknisyeni tüm diş laboratuvarlarında çalışma hakkına sahip bir uzmandır. Köprüler, kronlar (mobil ve sabit protez, model döküm yöntemi, metal) ve ortodontik her türlü dişlerin hazırlanmasını yapar.

FİZİK TEDAVİ UZMANLARI: Programın amacı, tıbbi, tatil ve dinlenme ve rehabilitasyon merkezleri için profesyoneller uzmanlar hazırlamaktır. Mezun olduktan sonra, öğrenciler hastalıkları ve komplikasyonları, hastaların yaşam kalitesini artırmak için hastalarda hastalık ve rahatsızlık gelişiminin erken önlenmesi için teorik ve pratik eğitim alırlar ve bu alanda faaliyet gösterirler.

RÖNTGEN LABORATUVAR UZMANI:  Radyografik Röntgen laboratuvar eğitiminin amacı, bireysel ve / veya görüntüleme tekniklerini kullanarak/ çalışan  uzmanları hazırlamaktır. Bu metodlar şunları içerir: konvansiyonel tanı radyoloji, ultrason ve aynı zamanda yüksek X-ışını teknikleri: CT, mamografi, manyetik rezonans görüntüleme ve girişimsel teknikleri. Nükleer tıp ve radyoterapi yöntemleri öğrenme.

MEDİKAL KOZMETİK: Bu programın amacı Sağlık Bakım Ürünleri Kozmetik, dermatoloji, plastik cerrahi, eczacılık, fizik tedavi uzmanları eğitmektir. Bu programın mezunları, dermatoloji dermatolojik, kozmetik ve fizik-tedavi merkezleri, plastik cerrahi klinikler, eczaneler ve parfümeri, spa, wellness, spa merkezlerinde, güzellik merkezlerinde, güzellik salonunda bir ekipte çalışabilir vb.

VARNA TIP ÜNİVERSİTESİ ‘PROF.DR.P.STOYANOV’ TIP BÖLÜMLERİ İÇİN HAZIRLIK SINIFI DERS İÇERİĞİ

1990 yılından itibaren Varna Tıp Üniversitesi’nde yabancı öğrenciler için bulgarca hazırlık sınıfları açılmıştır.Bulgaristan Cumhuriyeti’nde üniversite eğitimi ve öğrenimi görme yönetmeliğinin 26a.maddesi ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nde yabancı öğrencilerin üniversitelere kabul ve kayıt yönetmeliğine uygun olarak hazırlık sınıfının içeriği güncellenmiştir. (DG, 40.sayısı, 16.05.2000 yılı, V.bölüm, madde 16-19).

Varna Tıp Üniversitesi’nde verilen bulgarca hazırlık sınıfında eğitim programı  Bulgaristan Cumhuriyeti’nde üniversite eğitimi ve öğrenimi görme yönetmeliğinin V.maddesine uygun olarak ‘ yabancı öğrenciler için dil ve hazırlık eğitimi’, madde 16-19 ise eğitim görevlileri, eğitim programı, ders saatleri, eğitim aşamaları, sınav yönetmelikleri ve hazırlık sınıfının sonunda hazırlık sertifikası verme ile alakalıdır.

Hazırlık sınıfı dil eğitimi 17.(2,3) maddeye uygun olarak aşağıda gösterilen ders programına göre verilmektedir:

No

Görülen Ders

Ders saatleri

1.

Genel bulgarca

620 saat

2.

Bulgarca tıp terimlerine giriş

230 saat

3.

Biyoloji

75 saat

4.

Kimya

75 saat

5.

Anatomi

75 saat

6.

Fizik

75 saat

 

TOPLAM DERS SAATİ

1150 saat

Dil hazırlık kursu deneyimli bulgarca filoloji mezunu öğretim görevlileri, uzmanlık eğitimi ile ilgili bulgarca dersleri ise doktor ve uzmanlar tarafından verilir. Bulgarca dili 2 aşamada öğrenilir : Tıp üniversitesinde I.sınıfta eğitim görmeye tamamen yeterli olacak derecede Genel bulgarca (620 eğitim saati) ve tıp terimlerine giriş (230 eğitim saati) (aşağıda hazırlık sınıfı öğrenim programı sunulmuştur). Eğitim kalitemize güvenerek şunu söyliyebiliriz 21 senedir hazırlık sınıfı eğitimlerimizi başarı ile devam ettiriyoruz ve bunu her şekilde sizlere kanıtlayabiliriz. Varna tıp üniversitesiden hazırlık sınıfını tamamlayan öğrenciler sınavlarını başarı ile geçmekte ve kaliteli eğitim almaktadırlar.

VARNA TIP ÜNİVERSİTESİ ‘PROF.DR.P.STOYANOV’ TIP BÖLÜMLERİ İÇİN HAZIRLIK SINIFI DERS İÇERİĞİ

2008 yılından itibaren Varna Tıp Üniversitesi’nde yabancı öğrenciler için ingilizce hazırlık sınıfları açılmıştır.Bulgaristan Cumhuriyeti’nde üniversite eğitimi ve öğrenimi görme yönetmeliğinin 26a.maddesi ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nde yabancı öğrencilerin üniversitelere kabul ve kayıt yönetmeliğine uygun olarak hazırlık sınıfının içeriği güncellenmiştir. (DG, 40.sayısı, 16.05.2000 yılı, V.bölüm, madde 16-19).

Varna Tıp Üniversitesi’nde verilen ingilizce hazırlık sınıfı eğitim programı  Bulgaristan Cumhuriyeti’nde üniversite eğitimi ve öğrenimi görme yönetmeliğinin V.maddesine uygun olarak ‘ yabancı öğrenciler için dil ve hazırlık eğitimi’, madde 16-19 ise eğitim görevlileri, eğitim programı, ders saatleri, eğitim aşamaları, sınav yönetmelikleri ve hazırlık sınıfının sonunda hazırlık sertifikası verme ile alakalıdır.

Hazırlık sınıfı dil eğitimi 17.(2,3) maddeye uygun olarak aşağıda gösterilen ders programına göre verilmektedir:

No

Görülen Ders

Ders saatleri

1.

Genel ingilizce

620 saat

2.

İngilizce tıp terimlerine giriş

230 saat

3.

Biyoloji

75 saat

4.

Kimya

75 saat

5.

Anatomi

75 saat

6.

Fizik

75 saat

 

TOPLAM DERS SAATİ

1150 saat

Dil hazırlık kursu deneyimli ingilizce filolojisi mezunu öğretim görevlileri, uzmanlık eğitimi ile ilgili ingilizce dersleri ise doktor ve uzmanlar tarafından verilir. Bulgarca dili 2 aşamada öğrenilir : Tıp üniversitesinde I.sınıfta eğitim görmeye tamamen yeterli olacak derecede Genel ingilizce (620 eğitim saati) ve tıp terimlerine giriş (230 eğitim saati) (aşağıda hazırlık sınıfı öğrenim programı sunulmuştur). Eğitim kalitemize güvenerek şunu söyliyebiliriz 3 senedir hazırlık sınıfı eğitimlerimizi başarı ile devam ettiriyoruz ve bunu her şekilde sizlere kanıtlayabiliriz. Varna tıp üniversitesiden hazırlık sınıfını tamamlayan öğrenciler sınavlarını başarı ile geçmekte ve kaliteli eğitim almaktadırlar.

İNGİLİZCE EĞİTİM

Varna tıp üniversitesinde ingilizce TIP ve DİŞ HEKİMLİĞİ bölümleri mevcuttur.

Okulumuzda ingilizce eğitim 2004 tarihinde  başlamıştır- Amerikadan, Kanada, İsrail, İngilterede’den gelen öğrencilerimiz için açılmıştır ilk defa. Gelişen yıllar içinde başla ülkelerdende öğrencilerimizin sayıları çoğalmış olup okulumuz öğrenci kapasitesini geliştirmiştir- Türkiyeden, Almanyadan, Yunanistandan, Kıbrıstan gelen öğrenciler.

Okulumuzda ilk defa ingilizce eğitim gören öğrencilerimiz şu an başarı ile eğitimlerini ve uzmanlıklarını İsrail, Amerika ve Kanadada devam ettirmektedir.

2011 tarihinden itibaren üniversitemizde DİŞ HEKİMLİĞİ bölümü ingilizce eğitim vermeye başlamıştır.

İrtibat

BELGELERİN KABULU, EĞİTİM BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ VE GEREKLİ İŞLEMLERİ OKULUMUZUN ÖĞRENİM DEPARTMANI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

Yabancı öğrenciler uzmanı olan okulumuzun görevlisi ADELİNA MARKOVA-LAZAROVA’dan bilgi alabilirsiniz

Telefon : 359/52/ 677 085

e-mail:  admissions@mu-varna.bg