Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл. ас. д-р Аделина Бояновна Джорджанова д.м.


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: Adelina.Dzordzhanova@mu-varna.bg
Телефон: 052 978 434

 

Биография

Д-р Аделина Джорджанова е завършила медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” през 1995 година. Работила е като ординатор–психиатър в ДПБ за лечение на туберкулозно  болни – сп. Равна, като ординатор–психиатър и като началник Мъжко отделение в ДПБ – Карвуна. Била е лекар-експерт към СПТЕЛК „Света Марина”- Варна. От 2010 година е работила като психиатър в Отделение по геронтопсихиатрия, впоследствие в Трета психиатрична клиника и в Отделение по съдебна психиатрия като съдебен психиатър. Придобива специалност „Психиатрия” през 2005 година и специалност „Съдебна психиатрия” през 2011 година. След защита на дисертационен труд на тема:„Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи в гражданския процес по описа на Окръжен съд – Варна за периода от 2007 до 2012 година” през 2016 година  придобива образователна и научна степен доктор по научна специалност „Психиатрия”(съдебна психиатрия). През учебните 2011- 2012 и 2017 година е била хоноруван преподавател към МУ – Варна.
 
Има 17 публикации  и 6 научни доклада в национални конференции.
 
Основните й научни разработки са в областта на общата психиатрия, съдебната психиатрия и медицинската експертиза.

Публикации

Член на

Член на БЛС и БПА