Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. д-р Боян Добрев Балев д.м.


Катедра: Образна диагностика и лъчелечение
УС:
Е-поща: boyan.balev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 201

 

Биография

Роден на 15.10.1956 г., град Сливен. Завършил медицина в МУ - Варна, през 1983 г. От 1987 г. е асистент в Катедрата по образна диагностика. Придобити специалности: рентгенология 1987 г. През 1998 г. защитава дисертационен труд на тема „Диагностични възможности на образните методи при скелетни дисплазии“.

Публикации

Има 125 публикации и над 60 участия в научни конгреси у нас и в чужбина. Основните научни разработки са в областта на: вродените и наследствени заболявания на скелета, детската рентгенология, пренатална образна диагностика, онкология, дихателна система, хематология, неваскуларна интервенционална рентгенология.

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

Българската асоциация по радиология (БАР), European Society of Radiology, Българската асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ), Балканското дружество по рентгенология (BSR) – член на борда, Председател на ХІ Конгрес на БАР, Българското дружество по интервенционална рентгенология. Член е на редационната колегия на сп. "Рентгенология и радиология", официален орган на БАР.