Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Димитър Иванов Райков д.м.н.


Катедра: Ортопедия и травматология
УС:
Е-поща: dimitar.raikov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 821 291

 

Биография

​Д-р Димитър Райков е роден през 1963 г. Завършва I Езикова гимназия с преподаване на английски език – Варна през 1982 г. и след отбиване на редовната си военна служба постъпва като студент по медицина в Медицинския университет – Варна (1984-1990 г.) След дипломирането си започва лекарска практика в селски здравен участък (1990-1991 г.) като общопрактикуващ лекар. В периода 1992-1994 г. работи като ортопед-травматолог в IV-та и в „Курортна” поликлиники – Варна. Постъпва на работа в Окръжна болница - Варна, спешен център като ортопед -травматолог през 1995 г. Специалността си по ортопедия и травматология придобива през м. май 1997 г. След конкурс през 1997 г. е назначен като ординатор към Клиниката по ортопедия и травматология към Медицинския университет - Варна, а в последствие е избран за хоноруван асистент. През м. юни 2008 г. успешно защитава дисертация на тема „Екстракорпорална шоково вълнова терапия при лечение на травми и заболявания на крайниците” и придобива научно звание ” доктор по медицина”. През 2010 г. е хабилитиран като доцент към Катедра по ортопедия и травматология на МУ- Варна, а февруари 2018 е заел АД Професор. Основните професионални интереси и специализации на проф. Райков са в следните области: ултразвукова диагностика на тазобедрени стави при деца - Австрия; лечение на вродена луксация на тазобедрена става - Австрия, артроскопия, екстракорпорална шоково вълнова терапия в ортопедията - Австрия; остеосинтеза при фрактури на костите.

Публикации

Член на

Проф. Райков е член на Българската ортопедично - травматологична асоциация (BOTA) и на управителния съвет на секцията по Детска ортопедия към БОТА, регионален консултант по ортопедия и травматология, член на редакционния съвет на списание „Ортопедия и травматология”, член на Европейската асоциация на ортопедичните дружества – EFFORT, на Международната ортопедична организация по екстракорпорална шоково вълнова терапия ( ISMST), на Европейската федерация на дружествата по хирургия на ръка – (FESSH) на Световната организация по хирургия на ръката (IFSSH), на ISMUS – International Society for Musculoskeletal Ultrasound, активен участник в Българското сдружение ”Ултразвук в медицината”, секция „Ортопедия”, активен член-координатор за България на Американско Австрийска фондация (AAF) за работа и квалификация на медицински специалисти със седалище - Виена, Австрия. Доц. Райков има множество участия с изнасяне на доклади и постери в международни и национални конгреси, конференции и симпозиуми в Канада, САЩ, Португалия, Унгария, Швеция, Полша, Македония, Мароко, Гърция, Словения, Дания, Австрия. Участвува в съвместни интердисциплинарни проучвания и публикации в областта на детска онкохематология, образна сцинтиграфска и ехографска диагностика в ортопедията и травматологията.​