Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Ирина Илиева Пашалиева д.м.


Катедра: Физиология и патофизиология
УС:Физиология
Е-поща: Irina.Pashalieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Завършила медицина във ВМИ–Варна през 1989 г. От 1992 г. е асистент в Катедра физиология на МУ– Варна. Придобита специалност по физиология през 1995г. През 2015 г. защитава дисертационен труд на тема: "Мелатонин-инициирани ефекти върху пусковия механизъм на хемостазата у плъхове" по научна специалност Физиология на животните и човека.

Публикации

Има 45 пълнотекстови публикации, част от които в международни издания и над 30 участия в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на адренергичната регулация на еритро- и левкопоезата, влиянието на еритропоетина върху левкопоезата и фагоцитозата, хемостазата. Съавтор в ръководство за практически занятия по физиология за студенти по медицина, стоматология и фармация.

Член на

БДФН, EUPS, БЛС, БМХО