Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Мария Делчева Савова д.м.


Катедра: Фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: zhelyazkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 077

 

Биография

​Завършва медицинското си образование във ВМИ-Варна през 1977 г. и започва работа като асистент по фармакология в едноименната катедра на филиала на ВМИ в гр. Толбухин (сега Добрич), а в последствие (през 1983 г.) в катедрата на ВМИ-Варна. През 2001 защитава дисертация за придобиване на образователна и научна степен „Доктор" на тема "Фармакологично изследване на взаимодействието на изотеолин с някои подтипове серотонинергични рецептори в ЦНС", а през 2003 г се хабилитира. От 2004 г до 2013 г. е ръководител на катедрата по фармакология. Има придобити  специалности по фармакология (1984 г.) и по клинична фармакология (2001 г.). Преподава фармакология и клинична фармакология на българоговорящи и англоговорящи студенти от различни специалности в МУ и МК-Варна. В продължение на няколко години води курс по свободно избираемата дисциплина "Основи на невропсихофармакологията". Основните й научни интереси са в областта на серотонинергичната невротрансмисия, поведенческа фармакология; лекарствени взаимодействия; бременност и лекарства, фармакология на мастно-разтворими витамини, метаболитен синдром. Специализирала е по програма TEMPUS във Флоренция, Италия (1997, 1998). Локален координатор на проект за академичен обмен по програма CEEPUS. Член е на Комисията по етика на научните изследвания (КЕНИ) при МУ-Варна. Член е на Комисията по оценка на рискa при проследяване на лекарствената безопасност към Националната Агенция по Лекарствата.


Публикации

 

Има около 60 публикации в чуждестранни и български научни списания, включително в такива с импакт фактор, и толкова участия в научни форуми в България и чужбина. Публикувала е в Neuroscience Letters, Pharmacological Research, Naunyn Schmiedebergs Archives of Pharmacology, Journal of Pharmacy and Pharmacology, Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology,  SpringerPlus, Экспериментальная и клиническая фармакология, Нефрология (Санкт Петербург), Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, Съвременна Медицина, Акушерство и гинекология и други. Работите й са цитирани над 50 пъти в чужбина. Автор и съавтор е на 3 монографии, както и на 21 учебни помагала по фармакология и клинична фармакология за студенти от различни медицински специалности, включително на 12 учебници на български и английски език. Ръководител е на три научни проекта.

Научни публикации​

Член на

Българското научно дружество по фармакология, Българското научно дружество по клинична фармакология и терапия, Български Лекарски Съюз, Съюза на учените в България.

Член на Комисията по оценка на риск при проследяване на лекарствената безопасност към Националната Агенция по лекарствата.​