Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл.ас. д-р Николай Тодоров Дончев д.м.

       бул. Христо Смирненски №1, УМБАЛ „Св. Марина”, ет.12, Клиника по Съдова Хирургия​


Катедра: Катедра по хирургически болести
УНС:УНС по съдова хирургия
Е-поща: nikolaidon4ev@yahoo.com; nikolay.donchev@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 659

 

Биография

Д-р Николай Тодоров Дончев, дм е роден през 1977г. Завършва медицина с отличен успех през 2001г. във ВМИ-Пловдив. През 2002г. започва специализация по Xирургия в МБАЛ „Пловдив”. В периода 2002-2003г. работи в Клиниката по Кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив. През 2005г. започва докторантура по „Сърдечно-съдова хирургия” към Медицински Унивеситет-Варна и УМБАЛ „Св. Анна” – Варна. През 2006г. спечелва субсидия на национален проект на тема „Ендолазерно лечение на разширени вени” от Фонд „Научни Изследвания” към МОН. Впоследствие като част от проекта специализира „Ендолуменално лазерно лечение на разширени вени” в „Hospital Sagrat Cor”, Барселона, Испания.  През 2007г. придобива специалност по Хирургия. От 2008г. е ординатор към Клиниката по Съдова Хирургия на УМБАЛ „Св. Анна” – Варна, където работи до 2014г. В началото на 2011г. придобива образователна и научна степен „доктор” по „Сърдечносъдова хирургия” въз основа на защитена дисертация на тема „Ендовенозно лазерно лечение на варикозно разширени вени”. През същата година придобива втора специалност по Съдова Хирургия. От 2011г. е назначен за асистент по Съдова Хирургия към Медицински Университет-Варна, а от 2013г. е главен асистент. През месец юли 2014г. д-р Дончев започва работа в Клиниката по Съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Марина”-Варна, където работи и до момента. 

Публикации

Има 14 публикации, 6 от които в чуждестранни издания, в 5 от публикациите е първи автор. Изнася 8 доклада на научни конгреси и конференции.

Научни публикации

Член на

Член на Българското Национално Дружество по Съдова и Ендоваскуларна хирургия и Аниология и на Българското Национално Дружество по Флебология