Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. Румяна Цолева Черкезова д.х.


Катедра: Медико–биологични науки
УНС: Фармакология, химия, биохимия и биология
Е-поща: Rumiana.Cherkezova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 266

 

Биография

Завършила е Полимерна химия във ВХТИ-София през 1974 г. От 1979 г. е асистент в катедра "Химия и Биохимия" на Висш Медицински Институт-Варна. От 1984 до 1991 г. е старши асистент, а от 1991 до 2005 г.  главен асистент. Има придобита специалност "Теоритични основи на медицинската химия " през 1984 г. През 1995 г. защитава дисертационен труд на тема "Структура и свойства на двукомпонентни полимерни системи на основата на хидрофилизирани ненаситени полиестери" в Московски Държавен Университет "М. В. Ломоносов" - Москва, Русия. През 2006 г. е избрана за редовен доцент в МУ-Варна. Има над 50 публикации и 15 участия в научни форуми. Основните научни разработки са в следната област:

  • приложение на полимерните композити в ортопедичната и стоматологична практика, морфология на надмолекулната структура на полимерите;
  • разработване на полимерни материали с оглед повишаване на полезното действие на лекарствените вещества. Проучване на възможностите за използване на лекарствено-полимерна система чрез изследване свойствата на синтезирания полимерен носител.        
    Чете лекционни курсове по следните дисциплини:

  • Медицинска химия за студенти по дентална медицина;
  • Органична химия за студенти магистър – фармацевти;
  • Неорганична химия за студенти помощник-фармацевти;
  • Органична химия за помощник-фармацевти.

Публикации

Автор е на 2 учебника и ръководство, разработва учебни програми за лекции и упражнения по посочените дисциплини. Организира и участва в написването на учебни помагала, ръководител на 2 докторанти, от които един е зачислен на самостоятелна подготовка. Рецензент на публикации, дисертационен труд, участва като председател на научно жури в конкурс за избор за заемане на Академична длъжност „професор", член на научно жури за избор за заемане на Академична длъжност „главен асистент", член на научно жури за конкурс за прием на докторант.

Има над 50 публикации, патент, над 15 участия в научни форуми. Импакт фактор от публикации и участия -2.94, цитирания – над 10. Ръководител на изследователски проект по "Фонд Медицинска наука" 2014 г. на МУ-Варна: Нови полимерни лекарствени форми с потенциална противотуморна активност.

Член на

Комисия за провеждане на държавен изпит за специалности Теоритични основи на медицинската химия, Клинична химия, Санитарна химия, Съюз на учените – Варна, България.​