Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р Стефанка Рачева Рашкова д.м.


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УНС:Дерматовенерология
Е-поща: stefanka.racheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 723

 

Биография

​Родена е на 24.02.1950 г. в гр. Попово, Търговище. Завършила е медицина във ВМИ - Варна през 1974 г. От 1975 до 1978 г. е редовен асистент в Катедрата по кожни болести. Успешно защитила дисертационната си работа на тема „Проучване върху някои страни на етиологията и патогенезата на хроничната уртикария” и придобива научна степен „доктор по медицина”. От 1979 до 1985 г. е лекар-ординатор, ръководещ Сектора по алергични и професионални заболявания към ДПКВО - в Клиниката по кожни болести. През 1985 г. става научен сътрудник I ст.  към Катедрата, 1996 –  2004г. е главен асистент, отговорник по научната дейност на Катедрата. 2004 – 2009г. е главен асистент, асистент- ординатор  в Клиниката –  МБАЛ "Св. Анна" - Варна. През 2010г. се хабилитира - доцент към Катедрата по дерматология и венерология. През 2011г. е избрана за Ръководител Катедра по дерматология и венерология, Началник Отделение по кожни болести – УМБАЛ "Св. Марина"- Варна. Научна и преподавателска дейност: От 1982г. до 1989г. участие в организирането и провеждането на четири регионални научно - практически конференции на Варненския клон на БДД и четвъртия Национален конгрес на българсикете дерматолози с международно участие, Варна. От 1985 г. - водене на практически упражнения по дерматология със студенти по медицина. В периода 2001 – 2004г.  – практически упражнения със студенти от колежа към Медицински институт, специалности мед. сестри, акушерки, рехабилитатори, социални работници. 1991 – 2003г. – лекции на студенти по медицина на теми: „Уртикария“, Медикаментозни реакции на кожата“, „Алергични заболявания на кожата“. От 2010г.  практически упражнения по медицина  и дентална медицина, лекционни  курсове на студенти медицина и  дентална медицина, лекционни курсове на студенти  „бакалавър“ - мед. сестри  и акушерки. От 1996г. семинарно обучение -модул дерматология на специалност „обща медицина“. От 1989г. обучава специализанти по дерматовенерология. Клиничната и дейност включва: лечебно-диагностична  стационарна дейност, лечебно -диагностична  амбулаторна дейност и дерматологична консултативна дейност. Научните и интереси са в областта на: алергодерматози- уртикария, контактно алергичен дерматит/екзема, медикаментозни ерупции на кожата, неалергична уртикария -етиопатогенеза, лечение и профилактика казуистика, изследване  ефективността на нови лечебни средства и схеми за лечение при дерматозите.

Публикации

Участие в  4 монографии и научни сборници, автор  и съавтор на 87  публикации – 35 статии в периодични специализирани издания /български и чужди/, 54 научни съобщения на различни форуми, конгреси, конференции / 47 на национално ниво  и 7 – на международно/
Научни публикации 

Член на

​БЛС, БДД, СУБ