Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Ас. хим. Татяна Георгиева Христова


Катедра: Медико–биологични науки
УС: Фармакология, химия, биохимия и биология
Е-поща: Tatiana.Hristova@mu-varna.bg
Телефон: вътр. 2287

 

Биография

Завършила Химия в Софийски Университет – София през 2005 г., Медицинска химия в Софийски Университет – София, 2008 г. През 2009 г. спечелва конкурс за асистент по Химия в Катедра по медико-биологични науки и постъпва на работа по заместване, а от 2011 г. е избрана за редовен асистент в УНС по фармакология, химия, биохимия и биология. Основните научни интереси  са в областта на синтеза на полимерни конюгати и изследване на тяхната биологична активност, токсичност и водоразтворимост. Съществен акцент на разработките й по посочената тематика има от 2012 г. до сега, съвместно с научния колектив на Института по полимери към БАН – София. През 2014 г. е зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка към МУ-Варна. Във връзка с приложението на високомолекулните съединения в Медицината, Стоматологията и Фармацията и възможностите за разрастването им в научно и практическо отношение, ас. Христова взема активно участие при решаването на проблемите, свързани с тях. Тя разширява своите интереси и в разработването на хидрофилизирани ненаситени полиестери, тъй като те могат да се използват като нови материали с различни аспекти на приложение.

Публикации

Съавтор на ръководство,  активно участва в подготовката на лекционните курсове, в разработването на учебни помагала по водените от катедрата химични дисциплини. Води упражнения по англоезично обучение на студенти от ФДМ. Има 5 публикации, 5 участия в международни научни форуми, импакт фактор – 1,77. Координатор на изследователски проект по "Фонд Медицинска наука" 2014 г. на МУ-Варна: Нови полимерни лекарствени форми с потенциална противотуморна активност.

Член на