Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УС по гръдна хирургия

​Основите на развитието на гръдната хирургия са поставени още със създаването на първото хирургично отделение в гр. Варна. С учредяването на ВМИ - Варна, проф. д-р Алтънков изпраща д-р Я. Кузманов и д-р Д. Трифонов на специализация по гръдна хирургия в ИСУЛ и Клиниката по гръдна хирургия към Института по белодробни заболявания, София. По-късно те организират Сектор по гръдна хирургия към Клиниката по хирургия, който става основата, върху която се изгражда Клиниката по сърдечно-съдова и гръдна хирургия. Едни от първите ръководители на клиниката са проф. д-р Л. Маринова и доц. д-р Л. Господинов. Като ръководител на Катедрата по болнична хирургия, проф. Стойчев също допринася за развитието и разширяването на обема на извършваните гръдни операции.

След 1989 г. се обособява самостоятелна Клиника по гръдна хирургия. Неин основател и пръв ръководител е доц. д-р Я. Кузманов. През 2001 г. клиниката е пребазирана в МБАЛ "Св. Марина".

От 2003 г. началник на клиниката и ръководител на УС е доц. д-р Р. Радев - ученик на доц. Я. Кузманов. Защитил е дисертация на тема „Спешна и неотложна торакоскопия" през 2000 г. От 2004 г. до 2011 г.  доц. Радев е Ръководител на Катедрата по хирургични болести. В клиниката работят още един доцент, един асистент, един докторант и двама ординатори. Двама от сътрудниците на клиниката са с втора специалност по гръдна хирургия.


Обемът на извършваните оперативни интервенции обхваща плановата и спешна белодробна хирургия, хирургия на медиастинума, млечната жлеза и щитовидната жлеза. В клиниката се приемат за лечение средно по 1000 болни годишно, а броят на извършените хирургични операции е над 900. Проф д-р Р. Радев и доц. д-р Р. Ненков са утвърдени за национални консултанти за оказване на специализирана консултативна и методична помощ на болниците в Североизточна България.

В Клиниката по гръдна хирургия се провежда обучението на студенти по медицина от IV и V курс, стажант-лекари, докторанти и специализанти. Клиниката по гръдна хирургия е база за провеждане на следдипломна квалификация.

Основните научни теми на клиниката и УС са: приложение на торакоскопията при диагностиката и лечението на заболяванията в гр. кош; лечение на гнойните заболявания на белия дроб и плеврата; фиброендоскопска дезобструкция на трахеята и големите бронхи при малигнени и бенигнени заболявания (съвместна разработка със звеното за ендоскопска диагностика); хирургично лечение на малигнените заболявания на щитовидната и млечната жлеза. През последните години са внедрени следните хирургични методики: метална фиксация на нестабилен гръден капак; видео-асистирана микроторакотомия; три-дименсионална торакоскопия; пост-оперативна аналгезия при пациенти с белодробни оперативни интервенции, аргон-плазмена резекция при заболявания на белия дроб и щитовидната жлеза. Само през последните години сътрудниците на клиниката участват като автори и съавтори в над 300 национални и международни научни форуми и публикации в наши и чуждестранни списания, 6 учебника и ръководства по гръдна хирургия за студенти, специализанти и хирурзи.

Сътрудниците на клиниката са членове на:

  • Българско хирургично дружество
  • Българска асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия
  • Съюз на учените в България
  • E.A.E.S. (Европейска Асоциация по Ендоскопска Хирургия)
  • Deutsche Gesellschaft fur Chirurgie (Немско Хирургично Дружество)
  • ЕТА (Европейска Тироидна Асоциация)

Академичен състав​