Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Проф. д-р Валентин Христофоров Икономов д.м.н.


Катедра: Фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: ikonomov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 311

 

Биография

Роден на 25.05.1958 г. в гр. Варна. Завършил медицина във ВМИ – Варна през 1985 г. От 1989 г. е асистент в клиниката по нефрология на МУ-Варна. От 1990 г. е научен сътрудник в Научния институт по нефрология диализа и бъбречна трансплантация (НИНУХТ) МУ-София и зав. Клиничния център по хемодиализа в Албена. От 1994 г. е главен асистент в Катедрата по нефрология на МУ-Варна. Придобити специалности: вътрешни болести 1991 г.; нефрология 1993 г. През 1994 г. защитава дисертационен труд на тема „Селективна адсорбционна плазма-терапия при някои автоимунни заболявания с бъбречни лезии“, а през 2010 г. дисертация на тема „Заместителна терапия на бъбречната функция – проучвания върху подходите при оценка на фактори за адекватна хемодиализа”.


Публикации

Има над 60 публикации и над 150 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на заместителната терапия на бъбречната функция – хемодиализа, перитонеална диализа и трансплантация на бъбреци; адсорбционни технологии; методи за афереза; мембрани за хемодиализа и вода за хемодиализа. Специализирал в: Мюнхен (1990-1991); Берлин (1994); Аахен (1995-1998 г.).

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

Българското дружество по нефрология; БЛС; Българската асоциация по афереза; Германското дружество по нефрология; Европейската асоциация по диализа и трансплантация (EDTA-ERA); Световната и на Европейската асоциация за изкуствени органи (ISAO и ESAO); Световната асоциация по нефрология (ISN); Aмериканската асоциация по нефрология (ASN) и др. Член е на редколегиите на списания: „Нефрология, хемодиализа и трансплантация“; „Nephrology in Dialog” (изд. Springer); „Медицина и фармация”; „Варненски нефологичен форум”