Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Проф. д-р Виолета Михова Йотова д.м.н.


Катедра: Педиатрия
УС:
Е-поща: violeta.iotova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 577

 

Биография

Родена през 1963 г. във Варна. Завършила медицина във ВМИ - Варна, през 1988 г. като отличник на випуска. От 1991 г. е асистент в Катедрата по педиатрия. Придобити специалности: педиатрия (1995 г.); ендокринология и болести на обмяната в детска възраст (1999 г.), като от 2011 г. е Председател на Държавната Комисия за присъждане на специалност по детска ендокринология и болести на обмяната. През 2002 г. Защитава дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен «доктор» на тема „Ефект от ниските тегло и ръст при раждане върху постнаталния растеж и някои маркери на повишен кардиоваскуларен и метаболитен риск у юноши”. През 2012 г. защитава дисертация за придобиване на научна степен «Доктор на науките» на тема: “Общо и абдоминално затлъстяване – пренатални и постнатални влияния. Значение за повишения рисков профил от детска възраст». През 2007 г. се хабилитира като доцент по педиатрия.

Секретар (от 2011 г.) на Комитета за следдипломна квалификация на ESPE и член-основател на Инициативата за глобална детска ендокринология и диабет (GPED). От април 2010 г. е председател на секция „Медицина” към СУ – Варна. Доц. Йотова е канена за лектор на форуми по затлъстяване, растеж и диабет в Солун (2006 г.), Рим (2007 г.), Любляна (2009 г.), както и като гост-лектор в Детската болница във Филаделфия – САЩ (2010 г.). Била е учител в Зимно училище по детска еднокринология (Унгария, 2005 г.) и домакин на същото през 2006 г. През 2008 г. е учител в PETCA (Центъра за обучение по детска ендокринология в Африка) в Найроби – инициатива на ESPE и WDF за въвеждане на детска ендокринология в Африка. Доц. Йотова е член на Редакционната колегия на сп. „Педиатрия” и „Известия на Съюза на учените Варна”. Рецензира резюмета за ежегодните конгреси на ESPE (детска ендокринология) и EASO (затлъстяване), както и за J Pediatrics, Pediatric Diabetes, Int J Pediatr Obesity, Acta Paediatrica, Hong Kong Governmental Funds и др.

Публикации

Има 82 публикации и 180 участия в научни конгреси, вкл. 20 статии в пълен текст в списания с висок импакт фактор и резюмета в чуждестранни списания с импакт. Основните и научни разработки са в областта на детския диабет, растеж и ендокринни последици от раждане с малки размери, а в последните години – в областта на детското затлъстяване. Ръководител на на грант от ЕСПЕ (Европейското дружество по детска ендокринология) през 2008 г. и на 3 докторанти. Главен изследовател за МУ - Варна за проект ToyBox по 7 Рамкова програма на Европейската комисия (2010-2014 г.) и домакин на международен курс за следдипломна квалификация по детско-юношески диабет, провеждащ се на всеки 2 години.

Научни публикации

Отворен достъп​​

Член на

Член на: БПА, БДЕ, БАСОРД, БАУМ, СУБ, ISPAD, ESPE, IASO, EASO, IAA.