Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​

Гл. ас. д-р Антония Руменова Кишева д.м.

гр. Варна, ул. "Хр. Смирненски" 1, МБАЛ „Св. Марина"  ЕАД – Варна, ет. 7, II КК по кардиология


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Кардиология
Е-поща: antoniya.kisheva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 978373

 

Биография

​През м.10.1999г. завършва магистратура в Му-Варна.

От м.03.2014г. работи в МБАЛ "Св. Марина" като лекар-асистент кардиолог с пряко участие в диагностичния и лечебния процес, провеждане на практически учебни занятия според програмата на МУ - Варна, участие в клинични проучвания.

Владее отлично немски и английски език.

Публикации

​Научни пу​бликации​

1. А. Кишева, Л. Мирчева, В. Игнатов и сътр., Фиброгастроскопска находка при болни със сърдечно-съдови заболявания, XII конгрес по кардиология, Българска кардиология appendix 1/2010;16:24
2. А. Кишева, Й. Йотов, А. Ангелов, Л. Мирчева, О. Кунчев, А. Пенев, Оценка на риска и антикоагулантно лечение при болни с неклапно предсърдно мъждене в болнични условия,
Известия на Съюза на учените – Варна 1'2012;17:21-24
3. А. Кишева, Й. Йотов, Сърдечна фиброза и роля на Галектин-3 в диагностичната и прогностична оценка на сърдечно болните, Българска кардиология  4'2012, 18, 14-19
4. Л. Мирчева, А. Кишева, А. Ангелов и сътр.,  Инфекциозен ендокардит –Европейски препоръки за поведения и нашият опит във Варна, Известия на Съюза на учените – Варна 2'2011;16:12-15
5. Л. Мирчева, А. Кишева, А. Ангелов и сътр., Особености в протичането на сърдечната недостатъчност при възрастни пациенти в болнични условия, Известия на Съюза на учените – Варна 1'2012;17:25-28

Участия в конгреси с постери:

1. А. Кишева, Л. Мирчева, В. Игнатов и сътр., Фиброгастроскопска находка при болни със сърдечно-съдови заболявания, XII конгрес по кардиология
2. А. Кишева, Й. Йотов, А. Ангелов и сътр., Оценка на риска и антикоагулантно лечение при болни с неклапно предсърдно мъждене в болнични условия, XIII конгрес по кардиология 2012г.
3. A.Kisheva, Y.Yotov, L. Mircheva O. Kunchev, A. Angelov, I.Dragomirova, Does the mineralcorticoid receptor blockade prevent atrial fibrillation in patients with congestive heart failure?, EHRA, Europace 06.2013, Athens, Greece
4. Колхицин в лечението на перикардита – променила ли се е честотата на приложението му за последните пет години?

Участие в семинари:

1.  А. Кишева, Й. Йотов, А. Ангелов, А. Пенев, Up-stream терапия при предсърдно мъждене, XVIII конференция „Сърце-бял дроб", 04.2013г.                                                      

2.  А. Кишева, Л. Мирчева, Й. Йотов Митрален кръвоток и митрална инсуфициенция при болни с предсърдно мъждене и възстановен синусов ритъм, ХХ-та сесия на асоциация „Сърце-бял дроб", Втора научна среща „Варна-Аусбург"05.2014

Член на

Членство в БЛС, Съюз на кардиолозите в България, Европейско дружство по хипертония