Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Даниела Йорданова Арабаджиева д.м.

МБАЛ „Света Марина", 9010 Варна, ул. "Христо Смирненски" № 1


Катедра: Нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: daniela.arabadjieva@mu-varna.bg
Телефон: 052/978-627

 

Биография

Д-р Даниела Йорданова Арабаджиева е родена на 26.12.1971 г. в гр. Елхово, обл. Бургас. Завършила е СОУ „Антон Страшимиров“-Варна през 1989 г. Завършва медицина в МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна през 1995 г. Д-р Арабаджиева има магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ от МУ-Варна. Същата има призната специалност по „Нервни болести“ м.01.2007 г. и допълнителна квалификация: 2009 г.- клинична ЕЕГ, 2007 г.- УЗД на нервната система. Д-р Арабаджиева е работила като лекар в ХЕИ-Варна от 1995 г. до 2000 г. От 2000 г. до сега работи като лекар по нервни болести в Първа клиника по Нервни болести на МБАЛ“Св.Марина“ ЕАД-Варна, а от м.03.2013 г. след конкурс е назначена за асистент към Катедрата по Нервни болести и невронауки при МУ-Варна. Д-р Арабаджиева води упражнения на студентите от специалност „Медицина“ към МУ-Варна. Владее английски и руски езици, притежава компютърна грамотност. От 2015 г. е Рупиблкански консултант по Нервни болести. С Диплом № 083/18.12.2014 г. е „Доктор“ по медицина. От 09.11.2015 г. е преназначена за главен асистент към Катедрата по Нервни болести и невронауки. На 11.03.2016 г. след проведен конкурс е избрана от Научно жюри за „Доцент“ към същата катедра.
         
Д
-р Арабаджиева е специалист със задълбочени познанаия в областта на неврологията, в т.ч. невросонологията. Има издадена  една монография, 29 пълнотекстови публикации в Български научни списания и сборници, 7 публикации в чуждестранни списания и сборници, 9 нучни доклади на Български научни форуми с публикувано резюме в научни списания, 4 научни съобщения на чуждестранни научни форуми с публикувано резюме в научни списания. Утвърден клиницист, поддържа високо ниво на литературна осведоменост и същевременно непрекъснато усъвършества способностите си за точна преценка на клиничните факти и прилага съвременен научен подход при решаване на диагностичните и терапевтичните проблеми в ежедневната неврологична практика.  Публикации

Има над 10 броя публикации с доклади и резюмета на Национални и Международни научни форуми.

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на