Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Ас. д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова д.м.


Катедра: Пропедевтика на вътрешните болести
УС:
Е-поща: assia.konsoulova@mu-varna.bg; dr.konsoulova@gmail.com
Телефон: 052/ 978 886

 

Биография

Д-р Ася Андрианова Консулова-Kирова е родена през 1978г. в гр. София. Завършила е Медицина в Медицински университет - Варна през 2003г. От март 2004 работи като лекар в Клиника по Медицинска онкология, УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна и специализира Вътрешни болести към Катедра по „Пропедевтика на вътрешните болести“ на Медицински университет - Варна. От 2007 е асистент към същата катедра и от 2009 практикува и като асистент към Департамента за чуждоезиково обучение. През 2011г. придобива специалност по Вътрешни болести, а през 2015 специалност по Медицинска онкология. През май 2016г. защитава докторантура по Медицинска онкология на тема: „Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с bevacizumab при метастатичен дебелочревен  карцином“.
Д-р Консулова специализира в Градска болница „Фридрихщад“ през 2003, Дрезден, Германия. Работи като асистент през 2005-2006 и 2007 в Инситут "Жул-Борде" като специализира и  в Брюкселския свободен университет в Белгия със стипендия на Европейския съюз. Д-р Консулова печели стипендия на ESMO през 2010 и отново продължава обучението си в Инситут "Жул-Борде" и Брюкселския свободен университет. През 2012-2013 е лауреат на годишна стипендия „Теодора Захариева“  за млади лекари-специализанти в България. Носител е на приз „Любим преподавател“ за випуск 2014, Факултет по Медицина, Англоезично обучение на Медицински университет – Варна. Има над 35 научни публикации и съобщения, от които 11 в международни списания и конференции.

Публикации

Научни публикации.

Отворен достъп

Н. Цонев, И. Донев, А. Консулова и сътр. Серумни нива на експресия на miR-17, miR-21, и miR-92 като потенциални биомаркери за рецидив след адювантна химиотерапия  при пациенти с дебелочревен карцином. BioScience Trends. 2015 ;9(6):393-401. (DOI: 10.5582/bst.2015.01170)

 
A. Консулова, И. Донев,  Н. Цонев, Д. Калев. Първа линия 5-ФУ-базирана химиотерапия с или без бевацизумаб при метастатичен колоректален карцином: едноцентрово проучване. Scripta Scientifica Medica, 2015. (47), pp 20-25.

A. Консулова, И. Донев,  Н. Цонев, Д. Калев. Антиангиогенезно лечение – рационалност, механизми на действие и клинично приложение в медицинската онкология. Списание на българското онкологично дружество, 2015 (2), pp 3-14.

А. Консулова, И. Донев, Кр. Киров. Имнологични механизми, основи и видове имунотерапия при солидни тумори. Studia Onclogica, 2015 (1), pp 29-48.

Кр. Киров, И. Гаврилова, А. Консулова. Имунология и модерна имунотерапия при малигнен меланом. Studia Oncologica, 2015, (1), рр 9-27.

Кр. Киров, А. Консулова. Таргетни и имунотерапевтични стратегии при авансирал кожен меланом и кожни тумори – терапевтични алгоритми. Клинично поведение при кожен меланом - Учебна книга на Национална конференция МОРЕ 2015, pp 167-175.

A. Консулова. Имунодефицит и имуносупресия. Принципи на раковата имунобиология и имунотерапия при солидни тумори, Юли 2015, глава 5, pp 77 – 100.

A. Ферари, A. Консулова, Д. Старк. Тийнейджъри и младежи с карциноми в Европа: от националните програми до интегриран координиран европейски проект. European Journal of Cancer Care, 2015. (в процес на публикуване) Online ISSN: 1365-2354

A. Консулова, И. Донев, Е. Димитрова. Ангиогенеза при карциноми и възпаление – роля, оценка и клинично значение. 5та конференция по химиотерапия и инфекции за югоизточна Европа, 2014, Блед, Словения. ISBN: 978-961-6956-12-3

A. Консулова, И. Донев. Имунотерапия при солидни тумори. 5та конференция по химиотерапия и инфекции за югоизточна Европа, 2014, Блед, Словения. ISBN: 978-961-6956-12-3

T. Блум, A. Консулова, Ж-П. Скюлие. Европейска инициатива за качествено поведение при пациенти с белодробен карцином. ERJ Express. March, 2014; doi: 10.1183/09031936.00106913

A. Консулова, Г. Куртева, И. Трифонова. Терапевтични алгоритми за контрол на HER2-позитивен карцином на гърда. Клинично поведение при карцином на гърда - Учебна книга на Национална конференция МОРЕ 2013, pp 163-174.

A. Консулова, Г. Куртева, И. Трифонова. Бременност, противотуморна терапия и фетално здраве. Списание Онкология, Октомври 2013, pp 46-48.

A. Консулова, Н. Цонев. Експресия на микрорибонуклеинови киселини при колоректален карцином: възможности за нови биомаркери. Списание на българското онкологично дружество, Април 2013, pp 42-45.

A. Консулова, И. Донев, Н. Цонев, Д. Калев. Експресия на микрорибонуклеинови киселини при колоректален карцином: възможности за нови биомаркери. Списание на българското онкологично дружество, Април 2013, pp 43-45.

A. Консулова, И. Донев. Блокиране на рецепторите за епидермален растежен фактор с gefitinib (Iressa) при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином – сигнален път, индикации и вторична резистентност. Торакална Медицина, Октомври 2012, pp 16-27.

A. Консулова, И. Донев. Механизми на придобита резистентност към лечение с ТКИ при пациенти с НДКБД – обзор. Списание на българското онкологично дружество, Април 2012, pp 31-36.

A. Консулова, И. Донев, Н. Цонев, Д. Калев. Влияние на микро-РНК върху сигналните пътища при колоректален карцином. Списание на българското онкологично дружество, Април 2012, pp 44-48.

A. Консулова, И. Донев и сътр. Фосфатидилинозитол-3-кинази: от молекулярната патология до клиничния таргет. Списание на българското онкологично дружество, Април 2012, pp 40-43.

М. Петрова, К. Христозов, A. Консулова, Д. Калев. Хипотиреоидизъм, индуциран от сунитиниб – клиничен случай и обзор на проблема. European Thyroid Journal, Септември 2011, abstract, p 181 и постер. DOI:10.1159/000330565.

A. Консулова, Д. Калев, И. Тонев. Лечение на ракова болка – типове аналгезия, стандарти и нови перспективи. Списание на българското онкологично дружество, Декември 2008, pp11-14

И. Донев, Н. Цонев, A. Консулова. OCTA HGF/MET: механизми на туморна прогресия и лекарствена резистентност. Списание на българското онкологично дружество, Април 2012, pp 37-39.

Д. Калев, Ж. Михайлова, И. Красналиев, A. Консулова и сътр. Възможности за фармакогеном-ориентирано лечение при НДКБД. Списание на българското онкологично дружество, Април 2008, pp 4 -10

A. Консулова, Хр. Цеков. Механизми на индуцираната от цитостатици кардиотоксичност. Списание на българското онкологично дружество, Декември 2005, pp11-14

A. Консулова, Ж. Георгиева и сътр. Сравнителна оценка на ефекта на епирубицин и доксорубицин върху сърдечната функция. Списание на Седмия балкански конгрес за студенти и млади лекари по медицина и стоматология, Ноември 2004, p38

Член на

Член на Българското онкологично дружество, Европейската ракова организация (ECCO), Европейското общество по Медицинска онкология (ESMO), Американското общество по клинична онкология ASCO, Европейското училище по онкология (ESO), член и секретар на етичната комисия към „Млад Онколог", България, секретар на Онкологична комисия за Невроендокринни тумори, на Общоболнична Онкологична комисия и на Онкологичната комисия по химиотерапия към МБАЛ Света Марина, Варна.