Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедрата по медицинска генетика на Медицински университет Варна се създава през декември 2015 година като единствената извън-столична катедра по дисциплината с ръководител доц.д-р Людмила Ангелова, д.м. 
 
Първите преподаватели по медицинска генетика във ВМИ Варна са от Катедра по биология. Неен основател и ръководител (1962-1971 година) е проф.д-р Мария Цонева, по-късно основател и ръководител на първата българска Катедра по медицинска генетика във ВМИ София (1971-1989). Тя става и автор на първия в България  учебник по медицинска генетика „Основи на медицинската генетика" (1977, 1989). Под нейно научно ръководство във Варна са защитени 4 кандидатски дисертации и са хабилитирани 4 научни сътрудници: д-р Л.Василева, д-р Е.Бошнакова, биолог Д. Ковачев, д-р Г. Карев). 

 Д-р Е.Бошнакова е назначена през 1962, защитава кандидатска дисертация през 1971 и се хабилитира като доцент през 1973. Д-р Л. Василева е назначена през 1968 защитава кандидатска дисертация през 1970, хабилитира се като ст.н.с II степен през 1976 и последователно завежда сектор по медицинска генетика в ЦНИЛ (1982-1985), МГКЦ (1985-2000) и УС по медицинска генетика към Катедра по педиатрия и медицинска генетика (2000 - 2005). Като асистенти постъпват последователно и д-р Г.Карев (1969), д-р Ст. Куцарова ( 1972), д-р Д. Константинова (1982), а в периода 1987-1994 г. - д-р В. Якимова.

През 2003 година в УС по медицинска генетика към Катедра по педиатрия и медицинска генетика постъпва доц. д-р Людмила Ангелова, която от 2005 г.е Ръководител УС.  В периода 2004 – 2014 година като асистент и гл. асистент в сектора работи д-р В. Гаданчева, през 2009 година постъпва д-р М.Стоянова, през 2012 – д-р М.Хачмериян, през 2013 – д-р Т. Червенков.  Със създаването на Катедра по медицинска генетика в края на 2015 в академичния състав влизат и трима биолози:  доц. М.Георгиева, дб,  Цв. Попов, дб, асистент М. Малчева.   

Преподаването по медицинска генетика за студенти - медици в България е въведено за първи път във ВМИ Варна през 1969 г. от проф. д-р Мария Цонева първоначално като курс от лекции през IX семестър. От учебната 1974/1975 г. преподаването по дисциплината (лекции и практически упражнения)  се въвежда официално в програмите на всички медицински институти в страната през III семестър и завършват със зачот; от 1994/1995 г. преминава в V семестър и завършва с полагане на изпит, а от 1996/1997 г. и понастоящем - през VII семестър. От 2000 г. в обучението се включват и стажант-лекари, както и медицински специалности в колежите във Варна, Шумен и Добрич, а понастоящем преподаване има в колежите на Варна, Сливен (от 2013 г.), Шумен (от 2015 г.) и В.Търново ( от 2015 г.).   

Катедрата по медицинска генетика към МБАЛ „Св.Марина" поддържа и успешно развива основите положени от предходните ръководители.