Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Клиниката по съдова хирургия съществува като самостоятелна структурна единица от 1986 г. От 1979-1983 г. тя бе в състава на Kлиниката по сърдечно-съдова, гръдна и ендокринна хирургия с ръководител доц. д-р Лада Маринова. От 1984 г. ръководител на клиниката е доц. д-р Л. Господинов. Тогава в нея работят главните асистенти д-р М. Манолова, д-р В. Княжев и ординаторът д-р Д. Дончев. След това стават членове на колектива асистентите д-р Г. Стефанов, д-р Н. Манолов, д-р М. Михайлов, д-р А. Ангелов и ординаторите д-р М. Чешмеджиев, д-р Д. Големанов и д-р С. Хрелев. В лечебно-диагностичната дейност на клиниката участва и д-р А. Анастасов - ординатор от хирургичния кабинет към ДКЦ.

През 1995 г. "Съдова хирургия" е призната за профилна специалност. От 2000 г. към Катедрата по хирургичеки болести е сформиран УС по съдова хирургия, като негов ръководител до 2012г. е доц. д-р В. Княжев.

От 01.10.2012г. Ръководител на съдовата хирургия към болница Света Марина става доц. Веселин Петров, д.м.. Така отделението се трансформира в клиника по съдова хирургия.

Започва развитие на няколко нови направления в клиниката – диагностика, лечение и следоперативна диспансеризация на пациентите.

Съдовата диагностика се подобрява значително със закупуване на нов ехо-доплеров сонограф, с което се диагностицират и проследяват динамично всички нозологични единици, лекувани клинично и амбулаторно.

Много добре започва да се развива каротидната патология, с извършване на всички видове оперативни интервенции върху екстракраниалните ксаротидни съдове – каротидна ендартериектомия, резекция на каротидни аневризми, реконструкции в интраторакалните сегменти на каротидните съдове и др.

Значително се подобриха и резултатите от лечението на плановите и особено на руптуриралите аневризми на абдоминалната аорта. За целта бе внедрени използвана апарат cell-saver, подобрена организация и техника на оперативните интервенции.

Значително се увеличи броя и се подобри качеството на извършваните оперативни интервенции при засягане на абдоминалните артерии – аорта, илиачни, висцерални и др.

Значително намаляха инфекциите на оперативните рани при съдови реконструкции след задължително въвеждане на интрадермален естетичен и херметичен шев на оперативните рани. Изхвърли се от употреба левкопласта, както и другите остарели и опасни методи за превръзване на рани.

В амбулаторния кабинет вече се използват само еднократни превръзки и  еднократни чаршафи за прегледи на пациентите.

В операционната зала се наложи използване предимно на еднократни стерилни сетове за оперативните процедури.

Следоперативното проследяване на болните се извършва в рамките на създаден на елекронен и хартиен носител на съдово хирургичен диспансер, което е пилотно не само за клиниката но и в републикански мащаб. Така пациентите се профилактират и откриват новите лезии и развитието на старите такива, с което се подобрява качеството на живот, рано се откриват усложненията и се лекуват своевременно и адекватно.

Венозната патология получи силен тласък, като се увеличи качеството на изследване на пациентите с въвеждане на ехо-доплеровата сонография на вените, метода Вейнлайт, предстои закупуването на най-модерен лазерен апарат за аблация на разширени вени с по-малка дължина на вълната.

Извършват се и хибридни съдови операции, предстои още по-интензивна работа с С-рамото  в обновената операционна зала, с което ще се реализират и много по-голям брой оперативни интервенции.