Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История и факти

Катедрата по детски болести е основана през март 1963 г. на базата на Детско отделение на Обединена градска болница – Варна. Първият ръководител, проф. д-р Стефан Димитров, създава и утвърждава катедрата като реномиран и съвременен учебен, диагностично-лечебен, консултативно-методичен и научноизследователски център в Североизточна България. Успоредно с основаването на катедрата, той поставя началото и на специализирана научна клинична лаборатория, която става база за въвеждане на нови диагностични и изследователски методи. 

През 1968 г. Катедрата по детски болести е настанена в новопостроения Хирургически блок на ПОКБ – Варна, с леглова база от 155 легла. Постепенно сътрудниците на катедрата се увеличават и около първоначалното ядро се формира колектив от педиатри с висока професионална подготовка и педагогически опит.

През 1986 г. се открива Терапевтичният блок и катедрата се базира на петия и шестия етаж с четири специализирани детски клиники, общо 106 легла и 6 легла за детски дневен стационар. По това време специализираните клиники са: Първа клиника по детска пулмология и детско отделение за реанимация и интензивно лечение (ДОРИЛ), Втора клиника по детска ревмокардиология, Трета клиника по детска нефрология и гастроентерология и Четвърта клиника по детска хематология и ендокринология.

Допълнително към детските клиники са разкрити детски спешен кабинет и детски консултативен кабинет. Така Катедрата по детски болести разгръща първите профилирани детски клиники извън столицата и първото детско реанимационно отделение в Североизточна България.

Периодът след 1986 г. се характеризира с интензивно развитие на всички профилирани направления в клинично-диагностичната и научноизследователската дейност. Първоначалното устройство на клиниките претърпява много изменения, подобрения и преструктурирания в зависимост от териториалните възможности и развитие на профилните направления.

Настоящата клинична структура е формирана през 2014 г. и включва три клиники: Първа детска клиника с детско отделение за интензивно лечение, неврология и неонатология (ДОИЛНН), Втора детска клиника и Детска клиника по клинична хематология и онкология. Днес тези детски клиники са неразделна част от Катедрата по детски болести и медицинска генетика и са структурирани към УМБАЛ „Света Марина" – Варна, като направление „Педиатрия" с ръководител проф. д-р Виолета Йотова.

Първа детска клиника с ДОИЛНН се ръководи от проф. д-р Виолета Йотова. Структурата разполага със 43 легла, от които 10 интензивни в ДОИЛНН.

Втора детска клиника се ръководи от доц. д-р Миглена Георгиева с разкрити 33 легла.

През 2013 г. е завършен цялостен основен ремонт и оборудване на двете клиники, допринесли за утвърждаването им като съвременни диагностични, лечебни и експертни центрове съответно по детска ендокринология, нефрология, кардиология, ревматология, интензивно лечение и пулмология, гастроентерология и неврология.

Специализираната детска клиника по клинична хематология и онкология се ръководи от доц. д-р Валерия Калева. Тя е една от трите специализирани клиники в България за диагноза, лечение и проследяване на деца с кръвни заболявания и солидни тумори. През 2013 г. към клиниката е изграден Център за комплексно лечение на таласемия и хемофилия, структуриран по европейските критерии за експертни центрове по редки болести.

През 2000 г. към катедрата е разкрит Учебно-научен сектор по медицинска генетика и катедрата е преименувана в Катедра по педиатрия и медицинска генетика. ​

 

„50 години Катедра по педиатрия и медицинска генетика" –

юбилейна снимка, октомври 2013 г.

Ръководители на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика:

  • проф. д-р Стефан Димитров (1963 – 1977 г.);
  • доц. д-р Индржишка Кръстева (1977 – 1991 г.);
  • доц. д-р Емил Дянков (1991 – 1995 г.);
  •  доц. д-р Станка Кертикова-Маринчева (1995 – 2000 г.);
  • доц. д-р Иван Гълъбов (2000 – 2012 г.);
  • настоящ ръководител е доц. д-р Валерия Калева.