Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

Катедрата по патологична анатомия е основана на 1 юни 1961 г, като една от първите шест катедри в новосъздадения Висш медицински институт - Варна. През следващите 50 години ВМИ прерастна в Медицински университет с четири факултета. Катедрата, вече преименувана в Катедра по обща и клинична  патология, съдебна медицина и деонтология, обучава студенти от всички факултети. Учебната дисциплина обща и клинична патология се преподава на студенти по медицина, дентална медицина и фармация, на студенти от Факултета по обществено здравеопазване (медицински сестри и акушерки) и от Медицинския колеж (лаборанти, помощник-фармацевти). Преподава се и на студенти от Програмата за англоезично обучение по медицина и дентална медицина. В Катедрата се провежда и следдипломно обучение на специализанти по специалността Обща и клинична патология и курсове за  специализанти от други дисциплини.

Учебната база на Катедрата е в основния корпус и в секционния блок на университетската МБАЛ "Света Марина" - Варна и включва три учебни зали, обзаведени с микроскопи, компютри и мултимедийна техника. Катедрата разполага с богата сбирка музейни и хистологични препарати, учебници, ръководства и атласи за онагледяване на учебния процес. Новост в обучението е въвеждането на виртуална микроскопия в обучението на студенти от Медицински университет – Варна и специализантите от УМБАЛ "Света Марина" - Варна. Всички материали за преподаване на студентите – лекционните курсове в четирите факултета и практическите занятия са на електронен носител  и в системата BlackBoard и периодично се обновяват.

Научната дейност в Катедрата произтича от клиничната практика и обхваща почти всички направления на клиничната патология: патология на стомашно-чревния тракт, сърдечно-съдова, ендокринна и невропатология. Научната продукция на Катедрата е базирана на класически и съвременни методи като: имунохистохимия и имуноцитохимия, имунофлуоресценция и др. Резултатите са обобщени в докторски и дисертации и представени в няколко монографии и многобройни научни публикации и доклади, изнесени на наши и международни форуми. През последните години е защитена една дисертация за придобиване на ОНС „Доктор" и са разкрити четири нови процедури. На един преподавател е присъдено научно звание „Професор". Преподаватели от Катедрата са съавтори на учебници и ръководства по патология.

Неотменна част от Катедрата е Клиниката по обща и клинична патология - структура на университетската МБАЛ "Света Марина" - Варна. Клиниката обезпечава цялостно морфологичната диагностика във всички клиники на университетската болница и е утвърден консултативен и методичен център за просектурите от североизточната част на страната. Клиниката разполага с кадри и съвсем наскоро обновена апаратура за осъществяване на всички видове морфологични изследвания на хирургични резекционни и ендоскопски биопсии, пункционни хистологични и цитологични материали с всички масово прилагани морфологични методи – хистохимия, имунохистохимия, имунофлуоресценция, in situ хибридизация. Обработката на материали е изцяло автоматизирана и следва валидирани технологии. Към Клиниката по обща и клинична патология при УМБАЛ "Света Марина" – Варна функционира Лаборатория по молекулярна патология, в която са вече внедрени и продължават да се разработват  още методи за откриване на генни мутации при злокачествени тумори.

Непрекъснато осъвременяващата се материална база и подмладяващия се академичен състав на Катедрата дават възможност за усъвършенстване на учебното съдържание и методологично обогатяване и позволяват провеждането на учебен процес, научна дейност и морфологична диагностика на високо съвременно ниво, неотстъпващо на европейските и световни стандарти за добра научна и лабораторна практика.

 

Ръководители на Катедрата по обща и клинична патология :

проф. д-р Кирил Попов 1961-1972

проф. д-р Мария Златева 1972-1978

проф. д-р Марин Гърдевски 1978-1998

проф. д-р Богомила Маневска 1998-2009

проф. д-р Петър Генев 2009-2019

Настоящ ръководител на Катедрата е проф. д-р Мария Цанева.