Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. Михаела Атанасова Варнева д.м.


Катедра: Клинични медицински науки
УС:Вътрешни болести и неврология
Е-поща: mihaela.varneva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Родена в гр. Варна, област Варна.

През 1983г. завършва  специалност “Зъботехника” във Варна. През 1990г. завършва Институт за учители по практика – Сливен и придобива педагогическа правоспособност и полувисше образование; През придобива бакалавърска степен по „Здравни грижи”2000 г. в ВМИ – Пловдив, а през 2010г. завършва  НСА „В. Левски” с магистърска степен по „Спортна психология”.

От ноември 2011г. докторант в Медицински университет-Варна.

Професионална кариера: от 1983г. до 1986г. работи като зъботехник в Окръжна стоматологична поликлиника - Варна; през учебните 1984/1985г. и 1985/1986г. е хоноруван преподавател в Медицински колеж - Варна; от учебната1986/1987г. работи, като преподавател в Медицински колеж- Варна и участва в практическото обучение по Ортодонтия и Челюстно-лицева протетика.

Курсове и специализации: Моделно леене - KRUPP; IPS Keramik I - IVOCLAR; IPS Classic I - IVOCLAR; Chromasit/Spectrazit - IVOCLAR; SR IVOCAP / STRATOS 2000 - IVOCLAR;  IPS – EMPRESS - IVOCLAR; Работа с восъци - SHULER – DENTAL; 2008/2009 г. СДО дългосрочен курс в НСА „В. Левски, придобива професионална квалификация „Учител по физическо възпитание и спорт”.

Участия в експертни и работни групи: 1996 г. участва в работна група по изготвяне на нови учебни планове и програми съвместно с преподаватели от Пловдив и София като подготовка за въвеждане на ОКС “специалист по Зъботехника” и три годишен курс на обучение за студентите по зъботехника в България; eкспертна група със СЗБ - Варна за одобрение на базите за учебна практика и преддипломен стаж за студентите по зъботехника в Медицински Колеж-Варна; работна група за изготвяне на атестационна карта за нехабилитираните преподаватели от Мeдицински колеж-Варна.

Симпозиуми: „Новости в стоматологична помощ и  зъбопротезиране” - Пловдив, 1996 г.

На 28.06. 2013 г. защитен дисертационен труд на тема: „Ретроспекция, анализ и социално-психологически проблеми при подготовката и реализацията на „професионален бакалавър“ по специалност „Зъботехник“. Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – шифър 03.01.53
 ​

Публикации

30 публикации и 10 участия в национални и международни научни конференции

Научни публикации

Отворен достъп​

Член на

Общо събрание на Медицински колеж-Варна; Колежански съвет на Медицински колеж-Варна; Комисия по качество и акредитация на Медицински колеж – Варна.

  • Програмна комисия на Медицински колеж – варна от 2013г.
  • Общото събрание на Медицински университет „проф. д-р П. Стоянов" – Варна от 2012г.