Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Невена Радкова Радева


Катедра: Нервни болести и невронауки
УС:
Е-поща: Nevena.Radeva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Д-р  Невена Радкова Радева е родена на 19.08.1981 г. в гр. Варна. Завършва медицина в МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна през 2006 г. Д-р Радева има призната специалност по „Нервни болести“ м.03.2014 г. и допълнителна квалификация: 2014 г.- ВСД по ЕМГ. Д-р Радева е работила от 17.11.2006 г. до 22.02.2008 г. в ЕТ „Д-р Милена Марева“ - АИППМП; от 04.04.2008 г. до 01.03.2011 г. в „Медилайт“ ЕООД; от 28.02.2011 г. до 02.01.2014 г. в „Ефекто 1“ ООД-Варна и от 02.01.2014 г. и продължава да работи като лекар специалист по Нервни болести в Първа Неврологична Клиника на УМБАЛ”Св. Марина”ЕАД-гр. Варна. От м.02.2016 г. след конкурс е назначена за асистент към Катедрата по Нервни болести и невронауки при МУ-Варна. Д-р Радева води упражнения на студентите от специалност „Медицина“ към МУ-Варна. Владее английски и немски езици, притежава компютърна грамотност.

Д
-р Радева е специалист със задълбочени познанаия в областта на неврологията. Има над 10 броя публикации с доклади и резюмета на Национални и Международни научни форуми. Утвърден клиницист, поддържа високо ниво на литературна осведоменост и същевременно непрекъснато усъвършества способностите си за точна преценка на клиничните факти и прилага съвременен научен подход при решаване на диагностичните и терапевтичните проблеми в ежедневната неврологична практика.  

Публикации

Член на