Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Красимир Димитров Иванов д.м.н.

гр. Варна, ул. Марин Дринов 55


Катедра: Катедра по обща и оперативна хирургия
УС:
Е-поща: rector@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 650 057​​​​

 

Биография

Красимир Димитров Иванов е роден на 10 март 1960г. в гр. Варна, България. Завършва Висшия медицински институт във Варна през 1986г. От 1987г. до 1990г. работи като общопрактикуващ лекар в гр. Девня. През 1990г. той е избран за асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия. Специализира „Хирургия“ (1990-1993г.), „Онкология“ (2002-2005г.), както и „Управление на здравеопазването“ (2003-2005г.). Преминава следдипломно обучение за степен магистър по „Стопанско управление” (2003-2005г.). През 1996г. успешно защитава докторската си дисертация, озаглавена „Диагностика и хирургично лечение на ректалния карцином”. През 2001г. е избран за доцент по хирургия. От 2004 до 2012г. е ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия към Медицински университет - Варна. Между 2001 и 2010г. е изпълнителен директор на Университетска болница "Св. Марина" - Варна. През 2008г. успешно защитава дисертация за придобиване на научна степен „Доктор на медицинските науки”, озаглавена „Нови насоки в диагностиката и хирургичното лечение на колоректалния карцином”. През 2009г. е избран за професор по хирургия. Избран е за Ректор на Медицински университет - Варна през 2012г. и е преизбран през 2016г. Той е национален консултант по хирургия в България.

Изследователската му дейност обхваща различни актуални теми в хирургичната онкология и по-специално в колопроктологията, гастроентерологията и хепатологията - нови диагностични методи, включително туморни маркери, ендоректална ехография, ендоскопия, съвременна образна диагностика, сентинелни лимфни възли, лапароскопска хирургия на колоректален карцином и колоректални чернодробни метастази и др.

Проф. Красимир Иванов е активен член на няколко български и международни научни организации като Българско хирургично дружество, Съюз на учените в България, Български лекарски съюз, Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (IASGO - International Association of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists), Международна организация на университетски преподаватели- колоректални хирурзи (ISUCRS - International Society of University Colon and Rectal Surgeons) и др. Той е главен редактор на „Scripta Scientifica Medica” (Варна), „Варненски медицински форум" (Medical Forum of Varna) и член на редакционната колегия на българските списания „Биомедицински ревюта” (Biomedical Reviews) и „Хирургия“, както и на световното научно списание по  стомашно-чревна хирургия  (World Journal of Gastrointestinal Surgery). Той е рецензент на ръкописи, предоставени за тези списания, както и за световното научно списание по гастроентерология (World Journal of Gastroenterology). Заедно със своя ентусиазиран екип, той организира десетки международни конференции с международно участие по колопроктология във Варна. Проф. Красимир Иванов вече има над 350 научни публикации, между които учебници и отделни глави в монографии, статии в български и чуждестранни научни списания, както и в сборници от доклади от национални и международни конференции. Неговите публикации често са цитирани в българската и чуждестранната научна литература. Някои избрани публикации в чужди източници на научна информация са изброени по-долу. Междувременно е отличен с многобройни награди за своите заслуги в България.

Професор Красимир Иванов има значителен принос за непрекъснатото развитие на науката и образованието в Медицински университет - Варна, като по този начин осигурява нарастващия международен престиж на тази модерна българска институция, изправена едновременно пред предизвикателствата на плодотворното международно сътрудничество и конкуренцията в условията на глобализация на 21 век.

Проф. д-р Красимир Иванов е отличен с Почетния златен знак „За заслуги към Варна" - 2015, за принос в развитието на науката и медицината. През годините получава отличия от Българското хирургическо дружество (2008), почетен знак „Български лекар", златна значка за особени заслуги в развитието на Миниинвазивната хирургия, „Мениджър на годината" на в-к „Форум Медикус", два пъти Награда „Варна"  - през 2006 с екип медици от УМБАЛ „Св. Марина", и през 2010 за откриването на отделение за трансплантации от жив донор, както и награда за „Най-иновативна болница" за изключителни постижения в категорията „Комплексен подход при внедряването на информационни и комуникационни технологии".

Публикации

Член на

Членува в Български лекарски съюз, Българско хирургично дружество, Съюз на учените в България, IASGO (International Associtation of Surgeons, Gastroenterologist, and Oncologist)– Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и онколози, ISUCRS – Международна организация на университетски преподаватели-хирурзи.