Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Росица Йорданова Зорчева – Вътева д.м.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: zortcheva@mail.bg ; Zornitsa.Vuteva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 328

 

Биография

Родена на 23.09.1953 г. в с. Острово, обл. Русе. Завършила Медицина в Медицински университет - Варна през 1977 г. От 1978 г. до 1983 г. е асистент в Катедра по Пропедевтика на вътрешните болести, МУ-Варна; от 1983 г. до 2006 г. е асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра по Нефрология и хемодиализа; от 2006 г. до 2013  е главен асистент по Вътрешни болести в Катедра по Клинични медицински науки, Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. През 1995 г. защитава дисертационен труд на тема : “Плазмена тромбоцитопоетинова активност при болни с ХБН”. През 2013 г. публикува хабилитационен труд  „Заместителна терапия на бъбречната функция с перитонеална диализа – съвременна клинична стратегия“ и става доцент в катедра по Предклинични и клинични медицински науки на Факултета по Фармация при МУ-Варна. От 2016 г. досега е доцент в Клиниката по нефрология и диализа, втора катедра по Вътрешни болести, Медицински факултет на МУ-Варна. Придобити специалности: Вътрешни болести (1983 г.); Нефрология (1985 г.).
 

Публикации

Съавтор на следните монографии и учебници: “Съвременна представа за тромбоцитопоезата в норма и при ХБН”, “Ранна диагноза и лечение на бъбречните болести”,  “Съвременна геронтонефрология”, „Перитонеална диализа“, „Вътрешни болести за специалисти по здравни грижи“, „Справочник по нефрология“. Има над 50 други публикации и 60 участия  в научни конгреси и форуми. Основните  научни разработки са в областта на хроничното бъбречно заболяване, неговите усложнения и заместителната терапия на бъбречната функция  с хемодиализа, on-line хемодиафилтрация и перитонеална диализа.

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

​БНД, ББА, БЛС, ERA, EDTA