Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Гл. ас. д-р Живка Данчева Мезан д.м.


Катедра: Образна диагностика и лъчелечение
УС:
Е-поща: Zhivka.Dancheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена е на 30.09.1979г. в гр. Велики Преслав, където завършва гимназия с профил английски език. През 2005г. завършва Медицина в МУ-Плевен. През 2010г. придобива специалност по Нуклеарна медицина. Защитава образователно-научна степен „доктор" през 2012г., на тема „Метаболитна радиофармацевтична терапия с 89Sr (Метастрон) при болезнени костни метастази."

От 2009г. до момента работи като лекар в Клиниката по Нуклеарна Медицина и метаболитна терапия, МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна. Участва в екипа, въвел в България позитроно-емисионната томография с компютърна томография (РЕТ/СТ). През 06.2016г. заема длъжността главен асистент към катедра по Образна диагностика и лъчелечение към Медицински Университет –гр. Варна.

Владее английски език и има добра компютърна грамотност. Създател и администратор е на сайта на дружеството по Нуклеарна медицина.​

Публикации

Научни публикации
Има 13 пълнотекстови публикации в областта на Нуклеарната медицина, 17 участия в български и 13 в международни форуми с публикувани резюмета. Участва в написването на 5 учебни ръководства. Практическите и научно-практическите й интереси са в областта на РЕТ/СТ (белодробен карцином, малигнен меланом, саркоми, ГИСТ), конвенционална нуклеарна медицина (динамична и статична бъбречна сцинтиграфия) и радиофармацевтична терапия при болка дължаща се на метастатична костна болест.

Член на

Българско дружество по Нуклеарна медицина (БДНМ).
Европейска асоциация по Нуклеарна медицина (EANM).