Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

На Медицински университет - Варна

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна има редовна институционална акредитация получена на 05.09.2013г., ​ с оценка 9,27 за срок от шест години.

Свидетелство за Институционална акредитация на МУ-Варна 

Програмна акредитация на професионални направления и специалности

​от регулирани и нерегулирани професии ​

№ по класификатора на областите на висшето образование Професионално направлениеФакултет/ специалност

Дадена акредитация от НАОА  (оценка; на дата)*

Акредитацията изтича на дата
Медицински университет - Варна ​ ​ ​ ​ ​ ​
7. Здравеопазване и спорт

 

 

​ 

 

7.1. Медицина

Факултет по медицина

Специалност "Медицина"

9.28

06.03.2014 г.


06.03.2020 г.

7.2. Дентална медицина

Факултет по дентална медицина

Специалност "Дентална медицина"


Добра

03.06.2010 г.​


В процедура
7.3. Фармация

Факултет по фармация

Специалност "Фармация"

7.75

07.03.2013 г.

 

07.03 2018г.
 Факултет по обществено здравеопазване  
7.4.Обществено здравеСпециалност "Управление на здравните грижи"
8.26

23.06.2016 г.


​​  23.06.2021 г.
Специалност "Обществено здравеопазване"

Много добра

16.07.2009 г.


 

В процедура

 Специалност "Здравен мениджмънт"

Много добра

16.07.2009 г.


 

В процедура

 Специалност "Фармацевтичен мениджмънт"

Много добра

16.07.2009 г.


 

В процедура

Специалност "Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт"

Много добра

16.07.2009 г.

 

В процедура

7.5. Здравни грижиСпециалност "Медицинска сестра"

8.29

14.06.2012 г.​

В процедура
 Специалност "Акушерка"

8.09

14.06.2012 г.


В процедура
7.5. Здравни грижи – нерегулирани специалности

Специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа"​


 

9.16

08.09.2017 г.08.09.2023 г.
Специалност „Опазване и контрол на общественото здраве"
​Оптометрист
Медицински колеж - Варна ​ ​ ​ ​ ​ ​
7.5. Здравни грижиСпециалност "Помощник-фармацевт"

 8.96

08.06.2017г.

 


08.06.2022г.

 Специалност "Зъботехник"

9.05

18.05.2017г.

18.05.2023г.
Специалност "Медицински лаборант"

9.02

18.05.2017г.
11.05.2023г.

Специалност "Инспектор по обществено здраве"

8.86

08.06.2017г.


08.06.2022г.
 Специалност "Рехабилитатор"

8.86

22.06.2017г.

22.06.2022г.
 Специалност "Рентгенов лаборант"

8.60

21.05.2015г.

21.05.2020г.

 7.5. Здравни грижи – нерегулирани специалности
  • Специалност "Медицински козметик"
  • Специалност "Медицински оптик"

9.16

08.09.2017 г.​

08.09.2023 г.​
​​Филиал Сливен ​ ​  ​  
 7.5. Здравни грижи
Специалност „Медицинска сестра"
Специалност „Акушерка"

25.10.2012г.

05.02.2013г. - ДВ

Филиал Велико Търново ​ ​ ​ ​  
 7.5. Здравни грижи
Специалност „Медицинска сестра"

Специалност
"Акушерка"

06.11.2014г.

14.07.2015г. -ДВ

Филиал Шумен ​ ​ ​
 7.5. Здравни грижи
Специалност „Медицинска сестра"

Специалност „Акушерка"11.09.2014г.

28.07.2015г.-ДВ


* Според Закона за висшето образование от 04.06.2004 г. акредитационните процедури се оценяваха по четирибалната система, включваща словесните оценки: „незадоволителна", „задоволителна", „добра" и „много добра", като „Задоволителна" беше най-ниската, а „Много добра" – най-високата възможна оценка. При получена "незадоволителна" оценка се правеше отказ за акредитация.

Според Изменение на Закона за висшето образование от 09.08.2011г., оценяването при акредитация се извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до 10,00. При получена оценка от 0 до 3,99 се прави отказ за акредитация. Когато получената оценка е от 4,00 до 4,99 срокът на валидност на акредитацията е 3 години, от 5,00 до 6,99 – 4 години, от 7,00 до 8,99 – 5 години и от 9,00 до 10,00 – 6 години. 

​Програмна акредитация на докторски програми ​ ​ ​ ​
№ по класификатора на областите на висшето образованиеПрофесионално направлениеДокторска програма

Дадена акредитация от НАОА  (оценка; на дата)*

Акредитацията изтича на дата
3. Социални, стопански и правни науки

 

 

 3.2. ПсихологияМедицинска психология

Много добра

09.02.2011 г.

 

       В процедура
3.7.Администрация и управление Организация и управление извън сферата на материалното производство ( в здравеопазването)

9,39

29.11.2017г.

 

29.11.2023г. 

4. Природни науки, математика и информатика

 

 ​4.1. Физически науки
​Медицинска физика
​8,91
19.12.2016 г.


​19.12.2021г.
 4.2. Химически наукиБиоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества

Много добра

14.07.2011г.

 

В процедура

4.3. Биологически наукиГенетика

9,57

26.07.2012 г.


26.07.2018г.
Биохимия

Много добра

14.07.2011г.

 ​

В процедура

Микробиология

9.68

24.07.2017 г.

 

24.07.2023 г.

Вирусология

9.63

24.07.2017 г.

 

24.07.2023 г.

Физиология на животните и човека

9,32

26.07.2016 г.

 

26.07.2022 г.

Ботаника

9,65

30.03.2015г.

30.03.2021г.
Медицинска биология

9,73

14.09.2015г.

14.09.2021г.

7. Здравеопазване и спорт

 


7. 1. МедицинаАнатомия, хистология и цитология

Много добра

31.03.2011 г.

 

В процедура

Патологоанатомия и цитопатология

9,35

29.11.2012г.

 

29.11.2018 г.

Патофизиология

8,95

29.11.2012г.

 

В процедура

Клинична лаборатория

8,61

14.09.2012г.

 

В процедура

Вътрешни болести

Много добра

02.06.2011г.


В процедура

Гастроентерология

Много добра

02.06.2011г.

 

В процедура

Нефрология

8,92

29.11.2012г.


В процедура
Ендокринология

8,13

29.11.2012г.

 

В процедура

Белодробни болести

Много добра

02.06.2011г.

 

В процедура

Неврология

Много добра

27.01.2011 г.

 

В процедура

Психиатрия

Много добра

27.01.2011 г.


​В процедура 

Дерматология и венерология

Много добра

31.03.2011 г.

 

В процедура

Токсикология

8,95

12.12.2013 г.

12.12.2018 г.

Фармакология / вкл. фармакокинетика и химиотерапия/

9,02

20.04.2017г.


 

20.04.2023г.

Медицинска радиология и рентгенология (вкл.използване на радиоактивни изотопи)

Много добра

31.03.2011 г.

 

В процедура

Епидемиология

9,25

11.10.2012г.

11.10.2018 г.
Хигиена (вкл.трудова,комунална, училищна,радиационна и др.)

9,32

11.10.2012г.


11.10.2018 г.
Инфекциозни болести

9,18

11.10.2012г.

 

11.10.2018 г.

Ото-рино-ларингология

Много добра

27.01.2011г.

 

В процедура​

Офталмология

Много добра

27.01.2011 г.

 

В п​​роцедура

Обща хирургия

Много добра

24.03.2011 г.

 

​        В процедура
Анестезиология и интензивно лечение

9,33

25.07.2013 г.

25.07.2019 г.
Хематология и преливане  на кръв

9,82

29.11.2012г.

29.11.2018 г.
Ортопедия и травматология

Много добра

31.03.2011 г.


В процедура

Неврохирургия

Много добра

24.03.2011 г.


В процедура

Урология

Много добра

24.03.2011 г.

 

В проц​едура

Гръдна хирургия

Много добра

24.03.2011 г.


В процедура

Акушерство и гинекология

9,28

14.09.2012г.


14.09.2018 г.

Онкология

9,33

25.07.2013 г.

 

25.07.2019 г.

Кардиология

Много добра

02.06.2011г.

 

В процедура

Съдова хирургия

9,02

14.09.2012г.

 

14.09.2018 г.

Педиатрия

Много добра

02.06.2011г.

 

В процедура

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

 

Много добра

31.03.2011 г.

 

В процедура

Медицина на бедствените ситуации

9,17

29.11.2012г.


29.11.2018 г.
Професионални заболявания

8,81

11.10.2012г.

В процедура


Физиотерапия, курортология и рехабилитация

8,33

29.11.2012г.

В процедура

Съдебна медицина

8,77

29.11.2012г.

В процедура
Обща медицина

9,39

14.09.2012г.

14.09.2018 г.

7.2. Дентална медицина

Хирургична стоматология

9,22

14.09.2012г.

14.09.2018 г.
Ортопедична стоматология

8,76

12.06.2014 г.

12.06.2019 г.
Терапевтична стоматология

8,68

12.06.2014 г.

12.06.2019 г.
Детска стоматология

8,70

12.06.2014 г.

 

12.06.2019 г.

7.3. ФармацияТоксикология

8,95

12.12.2013 г.

12.12.2018 г.
Фармацевтична химия
8,99
28.07.2016 г.

28.07.2021 г.


Фармакология / вкл. фармакокинетика и химиотерапия/
8.54

20.04.2017г.20.04.2022г.
7.4. Обществено здравеУправление на общественото здраве

9,70

06.02.2015г.

 

06.02.2021г.

Управление на здравни грижи

9,33

08.01.2015г.

 

08.01.2021г.

 


* Според Закона за висшето образование от 04.06.2004 г. акредитационните процедури се оценяваха по четирибалната система, включваща словесните оценки: „незадоволителна", „задоволителна", „добра" и „много добра", като „Задоволителна" беше най-ниската, а „Много добра" – най-високата възможна оценка. При получена "незадоволителна" оценка се правеше отказ за акредитация.

Според Изменение на Закона за висшето образование от 09.08.2011г., оценяването при акредитация се извършва по десетобална система, включваща оценките от 0 до 10,00. При получена оценка от 0 до 3,99 се прави отказ за акредитация. Когато получената оценка е от 4,00 до 4,99 срокът на валидност на акредитацията е 3 години, от 5,00 до 6,99 – 4 години, от 7,00 до 8,99 – 5 години и от 9,00 до 10,00 – 6 години.