Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн

Роден е на 04.03.1953 г . Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1989 г. Работи в гр. Добрич като терапевт в продължение на 2 години. От 1991 г. е асистент в Катедрата по вътрешни болести. От 1993 г. е научен сътрудник, а в последствие, и асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология. Придобити специалности: „Вътрешни болести"  през 1984 г., „Психиатрия" през 1988 г. Защитава докторска дисертация на тема "Психотропни средства в комплексното лечение на бронхиалната астма" през 1990 г. От 2000 г е доцент към Катедрата по психиатрия и медицинска психология . Придобива магистърска степен по Здравен мениджмънт през 2001 г. От 2002 год. е административен директор на МБАЛ ”Св. Марина” - Варна. От 2013 година е професор, след като защитава хабилитационния  си труд на тема: „Шизофренията - нови патогенетични концепции“.


Публикации:
Има над 120 съобщения и публикации на наши и международни форуми и списания. Научната му работа е в областта на психосоматиката, клиничната психиатрия и психофармакология. Участва в редакционния съвет и редакционната колегия на редица списания.
Научни публикации

Член на:
БПА, БЛС СУБ, Дружеството по психосоматична медицина и др.