Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Функции

Заместник-ректорите:

  • Подпомагат дейността на Ректора, организират и носят отговорност за определено направление и участват със съвещателен глас в Академичния съвет, ако не са негови членове.
  • Заместник-ректорите се избират от Академичния съвет по предложение на Ректора. Мандатът им приключва с мандата на Ректора, който ги е предложил за избор.
  • Заместник-ректор може да бъде хабилитирано лице, което към деня на избора има не по-малко от 5 последователни години трудов стаж по трудово правоотношение с университета, и по отношение на което през периода на мандата няма да настъпи основание за прекратяване на трудовото правоотношение, поради достигане до определена в нормативните актове пенсионна възраст.
  • Заместник-ректорите представляват Ректора, когато са упълномощени от него.