Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Проф. Иван Стоянов Мерджанов д.п.

​Департамент по чуждоезиково обучение и спорт


Катедра:
УС:
Е-поща: merdjanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2658

 

Биография

​Проф. Иван Стоянов Мерджанов, д.п., е роден през 1962 г. в гр. Варна.

Завършва Първа езикова гимназия с профил Немски език, а след това и специалност "Немска филология" във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново. Част от следването си осъществява в Университет Росток, Германия.

След дипломирането си през 1987 г. работи две години и половина, като учител по немски език в гр. Провадия, област Варна. През 1990 г. след спечелен конкурс започва работа като преподавател по немски език към Катедрата по чужди езици на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов. От 1992 г. работи като преподавател и старши преподавател по специализиран немски език за медицински цели към Катедрата по чужди езици, а по-късно - Департамент по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов", гр. Варна.

Специализирал в Залцбург и Кремс, Австрия, както и в Дюселдорф и Мюнхен, Германия.

Докторската си дисертация на тема "Дидактико-методически аспекти на разработването и приложението на Интернет-базирана учебна среда за обучение по специализиран (немски) език на студенти по медицина" защитава през месец март 2013 г., с което придобива образователната и научна степен „Доктор".

Проф. Иван Мерджанов, д.п. има 26 години педагогически опит, от които 21 години работи в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов", гр. Варна като преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт.

Публикации

Има над 30 публикации и участия в научни конференции, специализирал е в Залцбург, Дюселдорф и Мюнхен. Основни научни разработки в областта на методиката на чуждоезиковото обучение и приложението на дигиталните медии в преподаването на специализиран чужд език.

Научни публикации

Дисертация: "Дидактико-методически аспекти на разработването и приложението на Интернет-базирана учебна среда за обучение по специализиран (немски) език на студенти по медицина"

Монография: Е-Campus. Съвременни форми на електронно обучение. Стено 2013, ISBN 978-954-449-664-7

Перспективи и шансове на германистиката през XXI век

Член на

Съюза на германистите в България

Съюз на преподавателите по немски език в България