Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Конкурс


Научноизследователският институт към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна, на основание чл. 16 ал. 4 от Правилника за дейността на Научноизследователския институт в Медицински университет – Варна, обявява конкурс за подбор на концепции за научни изследвания чрез създаване на научни групи в рамките на научните направления на института:

 • Хранене и качество на живота
 • Клетъчна биология и генетика
 • Невронауки
 • Онкология и редки заболявания
 • Обществено здраве и мениджмънт на болестите

В резултат на конкурса ще бъдат сформирани научни групи в рамките на НИМУ-Варна. Научните групи следва да се състоят от Ръководител и членове. Кандидатите за Ръководители следва да изпратят Писмо за Намерения по електронен път на адресrimuv@mu-varna.bg, следвайки представения на сайта образец, в срок до 17ч. на 11 юни 2018г.

 

Условия на конкурса:


 1. Кандидатите за Ръководители на научни групи следва да бъдат членове на академичния състав на МУ-Варна, притежаващи ОНС „Доктор”.
 1. Кандидатите за Ръководители на Научни групи следва да отговарят на минимум едно от следните изисквания:
 • Хирш-индекс  > 5
 • Наличие на пет публикации в международни списания с импакт фактор след 1 януари 2007г., в които кандидатът е първи и/или кореспондиращ автор

За доказване на импакт фактор се изисква академична справка, изготвена от Библиотеката на МУ – Варна. Справката е необходимо да бъде изпратена заедно с Писмото за намерения. За съдействие се обръщайте към Библиотеката на МУ Варна на вътр. тел. 2604 и 2041 и e-mail: library@mu-varna.bg Срокът за изготвяне на справката от библиотеката е 10 календарни дни.

 • Авторство или съавторство на един патент, или един полезен модел в областта на медицината
 • Ръководство на поне един научен проект (международен, Фонд „Научни изследвания” – МОН, голям научен проект по Фонд „Наука” или др.)

 1. Предимство ще бъде предоставено на изследователи, предлагащи интердисциплинарни транслационни/клинични изследвания.
 2. Пълната документация, включително доп. условия са налични в образеца за Писмо за Намерения.
 

Документи:


1. Писмо за намерения

2. Точкова система за оценка (за информация на кандидатите)


 
Въпроси могат да бъдат изпращани по електронен път на адрес: rimuv@mu-varna.bg