Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Научна дейност

​Основните области за научно-изследователска дейност на преподавателите в Департамента са: когнитивна и приложна лингвистика, сравнително езикознание, теория и методика на чуждоезиковото обучение за специални цели.

От 1998 г. Департаментът организира и провежда традиционно на всеки три години авторитетни международни теоретико-практични научни конференции по приложна лингвистика в България с фокус - научните изследвания в следните основни области:

 • Чужд език и научно-професионално развитие;
 • Професионална реализация и бизнес чрез чужд език;
 • Лингвистични, социолингвистични, психолингвистични и културологични аспекти на специализираното езиково обучение;
 • Нови технологии, стратегии и подходи в специализираното езиково обучение.

  Тези конференции се превръщат в уникален форум за среща на езикови специалисти и за представяне на най-новите постижения в чуждоезиковата теория и практика. Много чужди и български лингвисти свързват Медицинския университет във Варна със следни перфектно организирани и проведени на високо равнище конференции:
 • Languages for Specific Purposes: 150 участници от 14 страни със 110 доклада в 5 секции, 4-6 юни 1998 г., Варна;
 • Languages for Specific Purposes: 130 участници от 10 страни със 100 доклада в 15 секции, 8-10 юни 2001 г., Варна;
 • Language As The Means For Education, Research And Professional Development: 150 участници от 12 страни със 120 доклада в 16 секции, 10-14 юни, 2004 г., Варна.
 • The Language a Phenomenon without frontiers: 162 участници от 10 страни със 148 доклада в 5 секции, 12-14.06.2008 г., Варна
 • Productive Language Skills for Academic Purposes: 141 участници от 8 страни със 132 доклада в 7 секции,7-8.10.2011 г., Варна

  За последните 7 години от 2006 до 2013 г. От преподавателите в департамента са направени повече от 90 публикации: 32 в международни и 71 в български издания.
  Академичен състав на департамента по езиково обучение, педагогика, комуникации и спорт включва 19 преподаватели на основен трудов договор: 1 доцент, 15 старши преподаватели и 3 преподаватели. Всяка година се назначават и хонорувани преподаватели (от 4 до 6 в зависимост от нуждите). В щата на департамента е включен организатор  "Учебна дейност и академична координация" и хигиенист.
  През 2013 г. старши преподавателите Иван Мерджанов (27 март) и Мария Костова (25 юни) защитиха докторски дисертации съответно в СУ "Св. Климент Охридски" и ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".  
  Департаментът е предпочитан партньор за осъществяване на международни и национални проекти:
  Успешно са завършени 4 международни и 1 национален проект по програмите Темпус, Грундтвиг, Леонардо, чрез които през 1996-2013 г. се осъществи научно-методическа и езикова квалификация на преподаватели чрез 30 специализации в Шотландия, Германия, Испания, Финландия, Турция, Латвия.
  В момента Департаментът работи интензивно по един международен и два национални проекта по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".