Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Правилници, процедури, регламенти, инструкции

​Инструкция за откриване на магистърска програма

Инструкция за противодействие на плагиатството

Политика за устойчиво интегриране на науката в обучението

Правила за предотвратяване на изпитни измами

Правила за проверка на оргиналността на дипломни и писмени работи

Правилник за дейността на Комисията по учебната дейност на ФОЗ

Правилник за дейността на Програмните съвети

Правилник за провеждане на учебна практика и преддипломен стаж

Процедура за оценяване на учебни програми

Процедура за подбор на студенти за научна работа

Процедура за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа

Процедура за разработване, мониториране, оценяване и актуализиране на докторска програма в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Регламент за използване на преподавателската система

Регламент за използване на системата за планиране

Регламент за използване на системата Уебстудент

Регламент за провеждане на преддипломен стаж

Стандарти за вътрешна и външна оценка

Стратегия за развитие на професионално направление 7.5 Здравни грижи