Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас


Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна обявява конкурс за заемане на длъжност „преподавател", както следва:

 • по „латински език" - в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (класически езици) – едно място за нуждите на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Катедра „Западни и класически езици".
     Изисквания към кандидатите: ОКС "магистър" по класически езици.

Конкурсният изпит за заемане на длъжността „преподавател" е писмен и устен.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на длъжност „преподавател":

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурс;
 2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор" (ако има такава);
 5. Документ удостоверяващ стаж по специалността (ако има такъв);
 6. Медицинско свидетелство;
 7. Свидетелство за съдимост;
 8. Други документи и/или информация по преценка на кандидата;
 9. Декларация за достоверност на представените документи.

  Срокът за подаване на документи е тридесет дни от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на Медицински университет - Варна.   

           За справки и документи – Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, Отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-135, 052/677-034 и 052/677-138.

   

  Дата на публикуване на обявата на 28.07.2020 г.