Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Заместник-ректор „Научна дейност“

Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н, FEBO, FICO(Hon), FBCLA, FIACLE

Телефон: 052/634 901