Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. Соня Колева Тончева д.м.

​Дире​ктор Филиал Шумен


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: sonya.toncheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 284

 

Биография

Родена на 29.09.1960г. в гр. Шумен. Завършила ПМИ гр. Шумен през 1981г. като детска медицинска сестра, а по-късно  ШУ „Еп. К. Преславски" магистър по „Биология" (1989г.) и магистър по „Социални дейности" (2004г.). През 2007г. придобива специалност „Медицинска педагогика" в МУ- Варна. От 1990 до 2000г. е преподавател и директор на Медицински колеж – Шумен, а след това до 2005г.  е заместник директор. През 2003г. защитава дисертационен труд на тема: Образователни, организационни, и социални аспекти на дейността на медицинската сестра в Първичната медицинска помощ". През 2005г. е избрана за "Доцент" и от 2006г.- 2015г. е първи Ръководител на Катедра "Здравни грижи" в МУ Варна. От  март 2013 година заема  АД „Професор" по научна специалност: "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" в МУ Варна. Осъществява преподаване  в специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка",   „Медицински козметик",  както и в магистърските програми по „Управление на здравните грижи". Била е гост - лектор в ШУ „Епископ Константин Преславски", Варненски свободен университет и Медицински университет Плевен. 

През 2015г. е избрана за Директор на новооткритият Филиал на МУ Варна в гр. Шумен. Два мандата е избирана  за  Председател на Националния съвет по качество към БАПЗГ(от 2005 – 2015г.).Участва като председател и член в 5 държавни изпитни комисии за придобиване на специалност от медицински сестри и акушерки.

Консултант и член на редакционната колегия на специализирано списание "Здравни грижи", както и на чужди списания, отразяващи проблематиката.

 Експерт за обучението по здравни грижи в Европейския форум на Националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО (EFNNMA); екперт по оценка на здравни технологии към Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

От 2016г. е Национален консултант по здравни грижи.

Публикации

Научните й интереси (докторат и над 180 публикации) са в областта на сестринството и здравните грижи. Била е научен ръководител на 7 национални форума по здравни грижи и има над 30 участия в конгреси и конференции в страната и чужбина. Водещ автор е в две издания на "Наръчник за работа на медицинската сестра в извънболничната помощ". Автор е на учебно помагало за доброволци към БЧК "Оказване на грижи и помощ в дома на възрастния човек" и съавтор в издаденото от НС на БЧК ръководство - "Семейна медицинска сестра". През 2013г. издава монографичен труд „Наставничество в сестринството". Под нейно ръководство и в съавторство са издадени учебник и практическо ръководство „Сестрински грижи за инфекциозно болни", предназначен за медицински сестри и акушерки.

Има над 15 участия в разработване и реализиране на регионални, национални и международни проекти.

Осъществила е научно ръководсво на 10 успешно защитени дисертации за придобиване на ОНС „Доктор", 7 успешно дипломирани специализантки по специалностите "Семейна медицинска сестра (акушерка)"и „Здравни грижи в ПЗП" и над 35 успешно защитени дипломни работи на студенти от магистърска програма "Управление на здравни грижи". 

Научни публикации

Член на

​Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

ОС на БЧК Шумен. 

Съюз на учените в България

Bulgarian Public Health Assosiation

Централна Комисия по качество при МУ – Варна .

Носител на престижната награда на БАПЗГ за научни приноси към сестринството в България – статуетката на Лесис Кепра, сребърен орден на БЧК, Плакет „Флоранс Найтингел" за научни приноси към сестринството и Почетен знак и почетен диплом на МУ Варна.