Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. Виолетка Горанова Тачева д.ф.

​Гр. Варна, ул. Марин Дринов 55, Медицински университет - Варна​


Катедра: Славянски езици и комуникации
УС:
Е-поща: tacheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 012

 

Биография

​Родена е на 28.07.1953 г. в с. Аврен, Варненска област. Завършила е гимназия във Варна и българска филология във Великотърновския университет през 1976 г. Специализирала е в София и Единбург, Великобритания. Била е редовен преподавател по български език в V-то СОУ-Варна /1976-1980/. От 1980 г. е редовен преподавател по български език като чужд за медицински цели в МУ-Варна /1980- 1995/, ръководител на Катедрата по чужди езици /1995-2000/ и Директор на Департамента по чуждоезиково обучение и комуникации в МУ-Варна от 2000 г. Хабилитирана е като доцент през 2001 г. Защитила е кандидатска дисертация по езикознание през 1997 г. на тема: "Тестова проверка на комуникативната компетентност по български език, като чужд за общи и медицински цели".

Публикации

​Съавтор е на монографии, учебници и публикации в областта на чуждоезиковото обучение, приложната лингвистика, сравнителното езикознание, медицинска терминология, лексикология и фразеология.

Научни публикации

І. НАУЧНИ  СБОРНИЦИ  под редакцията на проф. В. Тачева

Сборник  Продуктивни езикови умения за академични цели 2011 г ISBN 978- 954-9685-64-0, 400 стр.

Сборник  Езикът – феномен без граници  - Варна 2008 г ISBN 954-449-205-9, 660 стр.

Сборник Language As The Means For Education, Research And Professional Development ISBN 954-449-203-8,   2004 г ,формат 16/70Х100, 566 стр.

Сборник  Languages for Spesific Purposes, ISBN 954-449-104-X, Varna 2001 297 стр., формат 8 / 60 х 84

Сборник  Foreign Languages for Spesific Purposes, ISBN 954-9685-04-7 Varna, 1998, т. ІІ, формат 16/70Х100

ІІ. МОНОГРАФИИ

Бизнес комуникация в здравеопазването ISBN 978- 954- 9685-37- 4 Медицински университет - Варна, 2012 г , формат 8 / 60 х 84, 235 стр. Eлектронен вариант на учебника  и курс лекции.

Увод в медицинската терминология, ISBN 978-954-449-475-9 Издателска къща "Стено", Варна 2010 г, 144 страници, формат 8 / 60 х 84

Бизнес комуникация в здравеопазването ISBN 978- 954- 9685-37- 4 Медицински университет - Варна, 2008 г , формат 8 / 60 х 84, 235 стр. Приложен  CD с електронен вариант на учебника  и курс лекции

Бизнес комуникация в здравеопазването ISBN 954-449-194-5 Из-во "Стено", 2004 г , формат 16/70х100, 127 стр.

Български език за медицински цели. ISBN 954-449-080-9 Издателска къща "Стено", Варна 2000 г, 170 страници, формат 8 / 60 х 84

Делова комуникация за здравен мениджмънт. Издание на Медицински университет - Варна, 2000 г , 68 страници, формат 8 / 60 х 84

Тестовете по български език. Теоретични основи. ISBN 954-449-095-9 Издателска къща "Стено" Варна, 2000, 140 стр.

Тестова проверка на комуникативната компетентност по български език като чужд за общи и академични цели. Автореферат на дисертационен труд в обем 253 стр., София, 1997 г.

Помагало по български език за чуждестранни студенти-медици от I курс, Издание на Медицински университет - Варна, 1985 г., 83 страници , формат А(в съавторство с Й. Котев)

Помагало по български език за чуждестранни студенти-медици от II курс, Издание на Медицински университет - Варна, 1988г., 82 страници, формат А5

Учебен речник  по български език като чужд за подготвителен курс (по видеокурса "Говорите ли български?")  в три варианта:

Българо- английски речник. В колектив. 2 000 г., формат А, 60 стр.

Българо- гръцки речник .  В колектив. 1999 г, формат А4 , 68 стр.

Българо-турски речник. В колектив. 1995, формат А4,  68 стр.

ІІІ. ПУБЛИКАЦИИ

ІІІ.1. Публикации в чужбина

Communication – the master key to the patient's heart The Language of Medicine - from its Genesis to the Culture and Ethics of Communication, May 10 – 11, 2012, Rijeka, Croatia

Teaching neuroanatomical terminology in English as part of the language of medicine в съавторство с Vanya GoranovaThe Language of Medicine - from its Genesis to the Culture and Ethics of Communication, May 10 – 11, 2012, Rijeka, Croatia

«ІІ Международный научный симпозиум « Славянские языки и культуры в современном мире – труды и материалы», Москва, 20-24 март 2012, Издание на МГУ «М. Ломоносов»,  ISBN 978-5-211-06356-3, стр. 308 - 312

«ІІ Международный научный симпозиум « Славянские языки и культуры в современном мире – труды и материалы», Москва, 20-24 март 2012, Издание на МГУ «М. Ломоносов»,  ISBN 978-5-211-06356-3, стр.378-3

 

82

 говорене в съавторство с Албена Добрева, май, 2011 Сегед, Унгария (Сборникът е под пе

чат)

 The Knowledge-based Organization, Foreign Languages. English, "Nicolae Balcesku" Land Forces Academy Publishing House, 2008, pp.140-147

Main Features of Academic Medical Style. В: Foreign Language Teaching Today: Contents - methods - materials. Editor Michael Goethals . Bielefeld, Germany, 1998, pp. 101-105

From Visual Arts to Foreign Language Verbal Communication. B: Languages trough Culture, Culture trough Languages. Еditors Sue and Tim Sebbadge,  Hamburg, 1997, рр. 140 - 145

 

 

 

.

В: European Friends in Foreign Language Teaching: Methods and Practice. Еditors      Sue and Tim Sebbadge,  Hamburg, 1995, рр. 50 - 58

Factors for positive emotional motivation in learning and testing foreign languages for specific purposes.

В: Languages for Specific Purposes, CILT, Kingston University, UK, 1994, pр. 176-      179

ІІІ.2. Публикации в България

 Ролята на диалога за развиване на комуникативната компетентност (Диалогът – тангото на езика) 2012 В  сборник Продуктивни езикови умения за академични цели, ISBN 978-954-9685-64-0, стр. 12-16, Издание на Медицински университет –Варна, 2011 г

Положителният език в комуникацията медицински персонал ® пациент В сборник Проблеми на социолингвистиката, ISBN 978-954-8305-12-9, стр. 206-212, ИК "Знак 94", София 2011 г.

Лингвистични парадокси в българоезичната комуникация на турски студенти и стратегии за преодоляването им. В сборник  Езикът – феномен без граници  - Варна 2008 г ISBN 954- 449-205-9       стр. 150-156

Номинативни модели в съвременната спортна терминология. В сборник  Езикът – феномен без граници  - Варна2008 г ISBN 954-449-205-9  стр. 156-162

Съвременни комуникативни послания в информационните материали за лекарства. В Сборник  Scripta Scientifica Medica, vol. 39 (4), 2007 г , pp. 301-424 ISSN 0582 - 3250,   Варна, стр. 403 - 409

Съвременната академична презентация (в съавторство с доц. д-р Й. Тишева) В Сборник  Scripta Scientifica Medica, vol. 39 (4), 2007 г , pp. 301-424 ISSN 0582 - 3250,   Варна, стр. 399 - 403

Ефективната бизнес презентация, (в съавторство с доц. д-р Й. Тишева) В Сборник  Европейски перспективи на националното стопанство, 2005 г, ISBN 954-21-0227-5,   Варна, стр. 864-872

Съвременният български език – средство за комуникация, инструмент за манипулация и свидетелство за профанация В сборник  Language As The Means For Education, Research And Professional Development - Варна 2004 г ,ISBN 954-449-203-8  стр. 106 -112

Обречен ли е на изчезване българският език в епохата на високите технологии? В сборник Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век. Възпитание и институции, ISBN 954-579-415-1 Издателство "Славена"  Варна, 2004 г, стр. 59-67

Лингвистични аспекти на електронната комуникация. Сборник "Икономиката и развитието на обществото" ISBN 954-21-0125-2 (т.5)  Варна,  2002 г, стр. 81-90

Кои са добрите тестове за гимназиите? В: 24 часа, бр. 96, 2000 г, стр.12

Ценно помагало за кандидатстващите след VІІ клас. В "АЗБуки", бр. 11, стр. 7, 2000

На верен, но труден път ( Тестовете по български език за прием в специализирани училища). В "АЗБуки" ,  бр. 16,  8-10 стр. 1999,

За новите приемни изпити след VІІ клас. В "АЗБуки", бр. 39  - стр 6-7 и бр. 40, стр 6-7, 1999 г.

Интердисциплинарната когниция език- медицина. В съавторство с И. Икономова. Във  Foreign Languages for Spesific Purposes, Varna, 1998, т. ІІ, стр. 163  -170

Регистрите в медицинската комуникация. В съавтороство с Е. Георгиева. Във Foreign Languages for Spesific Purposes, Varna, 1998, т. ІІ, стр. 156-163

Развиване на медицинската когниция чрез сценарии. В съавторство с И. Икономова. Във Foreign Languages for Spesific Purposes, Varna, 1998, т. ІІ, стр. 170 - 175

Чуждоезиково обучение в медицински ВУЗ. В: Сборник "Тематичен ТЕМПУС семинар по проблемите на чуждоезиковото обучение в България". 1997 г, стр. 41-45

Теоретико-приложен анализ на тестове по български език. В: Списания "Български език и литература", 1996, бр. 2, стр. 50-61

Комуникативната компетентност по български език като чужд - параметри и оценяване. В: Сборник "Хуманитарно обучение и възпитание", т.IV, 1996 г, Варна, стр. 687-694

Конкретизация на целите на тестуване по български език като чужд. В: Езиковото обучение в българските висши училища, Варна, 1995, стр. 80-93

Тестологичен и теоретико-приложен анализ на някои публикувани тестове по  български език. В съавторство:Г. Бижков, В. Тачева. В:Списание "Език и литература", 1995 г., кн.1, стр. 36-49

Характеристика на системата от тестови задачи по български език като чужд  за общи и медицински цели.В: Сборникот Юбилейната научна сесия на Пловдиския медицински институт,  1995г,  14 стр.

Основни принципи в чуждоезиковото тестуване за специални цели. В съавторство с П. Ландесман  В: Сборник"Хуманитарно обучение и възпитание", т.IV, 1994 г, Варна, стр. 524-535

Междинните тестове по български език като чужд. В: Сборник "Хуманитарно обучение и възпитание", т.IV, 1994 г, Варна, стр. 648-658

Диагностичните тестове по български език - състояние и проблеми. В сп. "Език и  литература", 1994 г, кн. 4, стр. 117-124

Езиковедската тема в списание "Златорог". В: Алманах КИЛ, Варна, бр.37, 1994 г., стр. 4-5

Тестовете по български език като чужд. В: Първи колоквиум по езикознание, В.Търново, 1993 г, стр. 201- 208.

Специфични трудности при изучаването на български език от англоговорещи. В съавторство с Пол Ландесман. В: Сборник  "Наука, човек, бизнес", Варна, 1992 г, стр. 96- 103

Номенклатурните названия в търговията - "За" и "Против". В: Сборник "Лингвистика и езиково обучение - Езикови проблеми на търговското, туристическото и здравното обслужване", Варна, 1991 г, стр. 35-39

За българския облик на медицинските заемки и калки. В съавторство с Е. Георгиева. В: Сборник:  "ХVI Юбилейна научна сесия", Варна, 1990 г, стр. 289 - 291

Езикови въпроси, свързани със заболяването СПИН. В: Сборник "Научният продукт- проблеми и перспективи", Варна, 1989 г, стр. 56 -59

Влиянието на руския език върху българската медицинска лексика (по материали от медицинската периодика, издавана във Варна от Освобождението до 1944 г). В съавторство с Л. Димитрова и С. Христова. В: Сборник "Из документалното богатство на варненския край - Българо-руски и българо-съветски връзки, осъществявани чрез Варна", Държавен архив -Варна, т. IХ, Варна, 1988 г, стр. 60-66

Езикови проблеми на информационните, рекламните и справочните материали за лекарства. В съавторство с Е.Георгиева В: Сборник "Лингвистика и езиково обучение - Езикови проблеми на търговското, туристическото и здравното обслужване, Варна, 1988 г, стр. 18-22

Формиране на българската анатомична терминология - терминологична подсистема с обединяващ семантичен признак "двигателен апарат". В: Исторически развой и типологическа характеристика на българския език, БАН - ИБЕ, София, 1987г, стр. 215-220

Развитие на анатомичната терминология в България  за периода 1941- 86 г. В: Сборник "Scientometrics and Linguistics of the Scientific Text - Varna 87" (Наукометрия и лингвистика на научния текст), Варна, 1987 г

Медицинска лексика в български, руски и немски език, производна от терминоелементи, означаващи "кръв". В колектив: Л. Димитрова, В. Тачева, Т. Александрова, М. Димова. В: Сборник "ХIV юбилейна научна сесия на ВМИ",Варна, 1986 г, стр. 151-154

Умалителността в българската анатомична терминология. В: Сборник "Проблеми на учебно-възпитателнатаработа  по чужди езици с чуждестр. студенти", Варна, 1986 г,    стр. 91-95

Форми за обогатяване на терминологичния запас на чуждестранни студенти-медици чрез работата по български език. В: Български език за чужденци - актуални проблеми на обучението, София, 1983, стр. 179-182

За анатомичната терминология (Понятийно-терминологична система на анатомичното терминополе с обединяващ семантичен признак "вътрешен орган")В: Сборник "ХI научна сесия на ВМИ - Варна", 1983 г, стр. 181-176

За транспозицията като терминообразуващ модел. В съавторство с П. Петров. В: "Годишник на Технически университет", т. 4, Варна, 1983 г, стр.105-108

Проблеми на чуждоезиковото обучение в нефилологически ВУЗ. В съавторство. В: Сборник "Научни трудове от Х юбилейна научна сесия на ВМИ", Варна, 1982 г, стр. 215 - 218

Деривация и честотност на медицинските термини с корен дерм-, дермат- в български и руски език. В колектив: В. Тачева, М. Костова, Е. Георгиева В: Сборник ""Scientometrics and Linguistics of the Scientific Text - Varna 83"- Доклади от Първа Национална конференция по наукометрия и лингвистика на научния текст", 1982 г, стр. 100 - 101

Фразеологичните словосъчетания в медицинската  терминология и тълкуването им пред чуждестранни студенти. В: Сборник "Научни трудове от IХ юбилейна сесия на ВМИ", Свитък II, Варна, 1981 г., стр. 179 - 185​​

Член на

​Дружеството на филолозите-българисти в България, Секретар на филологическата секция на СУБ-Варна