Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебници и учебни помагала

Комуникация в здравеопазването:
-Тачева, В. Бизнес комуникация в здравеопазването ISBN 978- 954- 9685-37- 4 Медицински университет - Варна, 2012 г , формат 8 / 60 х 84, 235 стр. Eлектронен вариант на учебника  и курс лекции.
-Тачева, В. Бизнес комуникация в здравеопазването ISBN 978- 954- 9685-37- 4 Медицински университет - Варна, 2008 г , формат 8 / 60 х 84, 235 стр. Приложен  CD с електронен вариант на учебника  и курс лекции
-Тачева, В. Бизнес комуникация в здравеопазването ISBN 954-449-194-5 Из-во "Стено", 2004 г , формат 16/70х100, 127 стр.
-Тачева, В. Делова комуникация за здравен мениджмънт. Издание на Медицински университет - Варна, 2000 г , 68 страници, формат 8 / 60 х 84

Предизвикателствата на ХХІ век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели, Сборник  с доклади от VІІ международна конференция 7-8.ХІІ.2014, Варна, 2015 г, Стено. ISBN 978-954-449-770-5, 407 стр.

Комуникативни умения в медицинската практика. ISBN 978- 954- 449-767-5, Издателска къща "Стено", Варна, 2015 г., формат 16 / 70 х 100, 214 стрБългарски език: 
-Тачева, В. Увод в медицинската терминология, ISBN 978-954-449-475-9 Издателска къща "Стено", Варна 2010 г, 144 страници, формат 8 / 60 х 84
-Тачева, В. Български език за медицински цели. ISBN 954-449-080-9 Издателска къща "Стено", Варна 2000 г, 170 страници, формат 8 / 60 х 84
-Тачева, В.  Тестовете по български език. Теоретични основи. ISBN 954-449-095-9 Издателска къща "Стено" Варна, 2000, 140 стр.
-Тачева, В. Тестова проверка на комуникативната компетентност по български език като чужд за общи и академични цели. Автореферат на дисертационен труд в обем 253 стр., София, 1997 г.
-Тачева, В. Помагало по български език за чуждестранни студенти-медици от I курс, Издание на Медицински университет - Варна, 1985 г., 83 страници , формат А5 (в съавторство с Й. Котев)
-Тачева, В. Помагало по български език за чуждестранни студенти-медици от II курс, Издание на Медицински университет - Варна, 1988г., 82 страници, формат А5
-Виолета Тачева, Катерина Георгиева, Севда Христова, Веселина Няголова, Йорданка Стефанова, Евдокия Скочева, -Мария Костова, Албена Добрева, Увод в медицинската терминология, МУ „Проф. д-р П. Стоянов" – Варна, 2009, ISBN: 978-954-9685-46-6, формат А4, 136 с.
-Йорданка Стефанова, Български език за чуждестранни студенти по дентална медицина, Издателска къща „Стено", 2009, ISBN: 987-954-449-441-4, формат А4, 189

- Комуникация в клиниката. Учебник по български език като чужд за студенти по медицина. Издателство "Стено", 2015, ISBN 978-954-449-783-5, авторски колектив: Тачева, В.; Скочева, Е; Няголова, В.; Пенева, К.; Костова, М.; Христова, С.; Ставрева, С.;  Добрева, А.

- Увод в медицинската терминология. Учебник по български език като чужд за медицински специалности. Второ преработено и допълнено издание. Издателство "Стено", 2015, ISBN 978-954-449-527-5, авторски колектив: Тачева, В.; Скочева, Е; Няголова, В.; Пенева, К.; Костова, М.; Христова, С.; Ставрева, С.;  Добрева, А., Стефанова, Й. 

-Терминология и комуникация в денталната практика. Издателство "Стено", 2015, ISBN 978-954-449-780-4, автор Стефанова, Йорданка.Електронен учебник:
Електронна Интернет-базирана учебна БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА И ЛЕКАРИ: www.imedkomm.mu-varna.bg  


Английски език: 
-Dokova, A., Trendafilova.S & Valentina Angelova, English for Medicine, STENO Publishing House, 2009, ISBN: 978-954-449-426-1, 176 с
-Rachovska, Y.K., Valentina Anglelova Raynova & Svetla Dimitrova Trendafilova, English for Dental Medicine, ISBN 978-954-449-487-2, STENO Publishing House,Varna, 2010
-Angelova , Valentina Raynova, Svetla Dimitrova Trendafilova & Yoanna Kirilova Rachovska, Entry Tests for Medical Studies in English, Medical University Prof. Dr Paraskev Stoyanov, ISBN 978-954-9685-53-4
-Angelova , Valentina Raynova, Yoanna Kirilova Rachovska  & Svetla Dimitrova Trendafilova, English for Obstetrics, ISBN 978-954-449-542-8, STENO Publishing House,Varna, 2011
-Angelova , Valentina Raynova, Svetla Dimitrova Trendafilova & Yoanna Kirilova Rachovska, English for Pharmacy, ISBN 978-954-449-578-7, STENO Publishing House,Varna, 2012

​Handbook of English for Doctors, Светла Трендафилова, 2015, ISBN 978-954-449-779-8

Handbook of English for Pharmacists, Валентина Ангелова, 2015, ISBN 978-954-449-777-4


Немски език:
-Мерджанов, И., Димитрова, Е.Учебник по немски език за медицински цели "Deutsch für Studenten der Medizin". По проект TEMPUS JEP 09703-95. Медицински университет Варна, 1998 г., формат А4, 189, 102 с.
-Мерджанов, И., Димитрова, Е. Методическо ръководство за преподавателя към учебник по немски език за медицински цели "Deutsch für Studenten der Medizin". По проект TEMPUS JEP 09703-95. Медицински университет Варна, 1998 г., формат А4, 189, 45 с.

Kommunikation in der Klinik – Fachsprache Deutsch für Studenten der Medizin, „Стено" 2015ISBN 978- 954-449-773-6, автор Иван Мерджанов.

Deutsch in der Zahnmedizin und in der Pharmazie, „Стено" 2015, ISBN 978- 954-449-775-0, автор Иван МерджаноЕлектронни учебници:
Електронна Интернет-базирана учебна среда MEDIKO.DE: DEUTSCH FÜR STUDENTEN DER MEDIZIN: http://moodle.mu-varna.bg/ с 15 теми и електронни тестове.

Електронна Интернет-базирана учебна среда DEUTSCH FÜR STUDENTEN DER ZAHNMEDIZIN: http://moodle.mu-varna.bg/ с 12 теми и електронни тестове. 

Електронна Интернет-базирана учебна среда DEUTSCH FÜR STUDENTEN DER PHARMAZIE: http://moodle.mu-varna.bg/ с 12 теми и електронни тестове.
Латински език: 
 Стойков, Веселин,  "Medical terminology", ISBN 978-954-9685-77-Varna University of Medicine, 2012

 Стойков, Веселин,  Латински език за стоматолози, ISBN: 978-954-9685-39-8 Медицински университет – Варна, 2008 г.


Руски език

Учебник „Русский язык: медицинская терминология и коммуникация" Мария Костова, Издателска къща "Стено", Варна, 2015 г., формат. ISBN 978-954-449-784-2, 153 стр.

Учебник „Русский язык для межкультурной коммуникации" Севда Христова, Издателска къща "Стено", Варна, 2015 г., формат. ISBN 978-954-449-785-9, 88 стр.​