Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

ас. Живко Стойков Колев

Факултет "Фармация", бул. "Цар Освободител" № 84Б, етаж 7, кабинет 707


Катедра: Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт
УС: Социална фармация
Е-поща: jivko.kolev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Роден 1969 г. в гр. Разград. Завършил медицински колеж „Ив. П. Павлов" гр. Русе през 1992 г. През 2002 г. завършва ВСУ „Черноризец Храбър" Варна - Централна Държавна Администрация – Публична Администрация – магистър.

През 2009 г. завършва МУ „Проф. д-р П. Стоянов" Варна - Обществено здравеопазване – магистър.

Работи в „Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД и в „Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД.

Научна дейност в областта на фармацевтичен маркетинг и мениджмънт.

Публикации

Н​аучни публикации​

 1. Веков Т., Х. Христов, М. Драгийчева, Ж. Колев, И. Калудова. "Аналитично изследване на причините и степента на удовлетворение на пациенти и лекари в болничната помощ през 2010г.", Медицински мениджмънт и здравна политика, 2010 (44), No. 3, стр. 3-9.
 2. Веков Т, Ж. Колев. "Изследване на регулацията на промотирането и рекламирането на лекарствени продукти в ЕС". Български медицински журнал, 2014 (8), No. 2, стр. 66-71.
 3. Веков Т., С. Джамбазов, Ж. Колев, Е. Григоров. "Аналитичен модел за оценяване на фармакоикономически доказателства, предложени в процеса на ценообразуване и реинбурсиране на лекарствени продукти", Медицински мениджмънт и здравна политика, 2014 (48), No.4, стр. 3-12.
 4. Yordanova S., G. Petrova, J. Kolev, T. Kostadinova. "Market analysis of medicinal products for treatment of begin prostatic hyperplasia (BPH)", Scripta Scientifica Pharmaceutica, 2014 (2), No.1, стр. 64-67.
 5. Веков Т., Ж. Колев. "Какви са основните подходи за фармакоикономическа оценка?" Медицински мениджмънт и здравна политика, 2015 (49), No. 1, стр. 55-63.
 6. Йорданова Ст., Г. Петрова, Ж. Колев, Т. Костадинова. "Анализ на пазара на лекарствени продукти за лечение на доброкачествена хиперплазия на простатата". Scripta Scientifica Pharmaceutica, 2015 (2), No. 1, стр. 64-67.
 7. Йорданова Ст., Г. Петрова, Т. Костадинова, Ж. Колев. "Нагласи на лекарите за изписване на медикаменти за лечение на доброкачествена хиперплазия на простата". Scripta Scientifica Salutis Publicae, 2015 (1), No. 1, стp. 43-46.
 8. Веков Т., Ж. Колев. "Анализ разход/ефективност на nivolumab за лечение на недребноклетъчен рак на бeлия дроб в България", 2016 г. Медицински мениджмънт и здравна политика, 2016 (50), No. 4, стр. 22-29.
 9. Веков Т., Ж. Колев. "Анализ разход/ефективност на nivolumab за лечение на бъбречноклетъчен рак на бeлия дроб в България", 2016 г. Медицински мениджмънт и здравна политика, 2016 (50), No. 4, стр. 30-37.
 10. Цанова Д., Ж. Колев, Т. Веков. "Мрежов метаанализ разход/ефективност на palbociclib за лечение на HR+/HER2 – авансирал/метастазен рак на гърдата в България, 2017г." Медицински преглед, 2017 (53), No. 2, стр. 62-67.
 11. Колев Ж., Т. Веков. "Влияние на лекарствени политики за референтно ценообразуване и генерично навлизане върху цените на реимбурсираните лекарствени продукти в България". Сърдечно-съдови заболявания, 2017 (48), No. 1, стр. 21-26
 12. Колев Ж., Д. Цанова, Т. Веков. "Анализ разход/ефективност на rosuvastatin/ezetimibe за лечение на пациенти с  хиперхолестеролемия в България, април 2017 г." Сърдечно-съдови заболявания, 2017 (48), No. 2, стр. 20-27
 13. Веков Т., Ж. Колев. "Икономически анализ и оценка на стойността на паралелния експорт на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания в България, 2016 г.". Медицински преглед, 2017 (53), No 4, 52-57.
 14. Груев И., Ц. Делийски, Ж. Колев, "Терапевтични стратегии за намаляване на сърдечно-съдовия риск при пациенти с възпалителни ставни заболявания". Годишник по Болнична фармация, 2017 (3), No. 1, стр. 36-41.
 15. Цанова Д., Н. Велева, Т. Веков, Ж. Колев, Е. Григоров. "Оценка на здравната технология Ixekizumab за лечение на плакетен псориазис в България". Годишник по Болнична фармация, 2017 (3), No. 1, стр. 19-25.

Член на