Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

ас. Живко Стойков Колев

Факултет "Фармация", бул. "Цар Освободител" № 84Б, етаж 7, кабинет 707


Катедра: Организация и икономика на фармацията
УС:
Е-поща: jivko.kolev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Роден 1969 г. в гр. Разград. Завършил медицински колеж „Ив. П. Павлов" гр. Русе през 1992 г. През 2002 г. завършва ВСУ „Черноризец Храбър" Варна - Централна Държавна Администрация – Публична Администрация – магистър.

През 2009 г. завършва МУ „Проф. д-р П. Стоянов" Варна - Обществено здравеопазване – магистър.

Работи в „Търговска Лига Национален Аптечен Център" АД и в „Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД.

Научна дейност в областта на фармацевтичен маркетинг и мениджмънт.

УЧАСТИЯ В НАЦИОНАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНИ ПРОЕКТИ
1. Проект BG051PO001-3.1.07-0046 „Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет – Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда”, Европейски социален фонд 2007- 2013 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
2. Проект BG0M2OP001 „Студентски практики“ – Фаза 1, Европейски социален фонд 2014- 2020 г., Оперативна програма „Наука и образование за интелегентен растеж 2014-2020г.“.
 
  
УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ
1. Научно-практическа конференция „Предизвикателства при обучението на магистър-фармацевти” организирана от ФФ при МУ- Варна (31- 2 ноември 2014 г.) „Изследване на промотирането и рекламирането на лекарствените продукти в ЕС”.
2. Научно-практическа конференция „Предизвикателства при обучението на магистър-фармацевти” организирана от ФФ при МУ- Варна (31- 2 ноември 2014 г.)
3. Първи фармацевтичен бизнес форум 2014, Варна  (4-5 Октомври) 2014 г.
4. Втори фармацевтичен бизнес форум с научно-практическа конференция, Варна (30-31 октомври) 2015г.
5. Трети фармацевтичен бизнес форум и научно-практическа конференция, Варна (7-9 октомври) 2016г.
6. Четвърти фармацевтичен бизнес форум и научно-практическа конференция, Варна (27-29 октомври) 2017г.
7. VІ- ти конгрес по фармация с международно участие (13-16 октомври) 2016г. гр. Сандански
8. Fifth Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine (BSYSB), April 6-9, 2017, Varna, Bulgaria
9. Единадесета национална конференция по Болнична фармация 20-22 октомври 2017г.  гр. Трявна
10. III Scientific Symposium - Health Outcomes & Social Pharmacy, Belgrade, Serbia, 23-24 march 2018
11. Национална научна конференция "15 години фармация в Медицински университет- Пловдив", Девин, България, 1-3 юни 2018
 
 
ПРЕМИНАТИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ
1. Лятно училище по оценка на здравните технологии 2016, I-ви Модул „Обучение по критична оценка на данни от клинични изпитвания“, гр. София, организатори НЦОЗА и ArPharM
2. Лятно училище по оценка на здравните технологии 2016, II-ри Модул „Критерии/методи, използвани в процеса на ОЗТ“, гр. София, организатори НЦОЗА и ArPharM
3. Лятно училище по оценка на здравните технологии 2016, III-ти Модул „Употреба на международни данни в процеса на ОЗТ“, III-ти Модул „Употреба на международни данни в процеса на ОЗТ“, организатори НЦОЗА и ArPharM
4. Семинар на тема „Проследяване на ефекта от лечението в онкологията“, гр. София, организатори НЦОЗА и ArPharM


Публикации

Н​аучни публикации​

 1. Веков Т., Х. Христов, М. Драгийчева, Ж. Колев, И. Калудова. ”Аналитично изследване на причините и степента на удовлетворение на пациенти и лекари в болничната помощ през 2010г.”, Медицински мениджмънт и здравна политика, 2010 (44), No. 3, стр. 3-9.
 2. Веков Т, Ж. Колев. ”Изследване на регулацията на промотирането и рекламирането на лекарствени продукти в ЕС”. Български медицински журнал, 2014 (8), No. 2, стр. 66-71.
 3. Веков Т., С. Джамбазов, Ж. Колев, Е. Григоров. ”Аналитичен модел за оценяване на фармакоикономически доказателства, предложени в процеса на ценообразуване и реинбурсиране на лекарствени продукти”, Медицински мениджмънт и здравна политика, 2014 (48), No.4, стр. 3-12.
 4. Yordanova S., G. Petrova, J. Kolev, T. Kostadinova. ”Market analysis of medicinal products for treatment of begin prostatic hyperplasia (BPH)”, Scripta Scientifica Pharmaceutica, 2015 (2), No.1, стр. 64-67.
 5. Веков Т., Ж. Колев. ”Какви са основните подходи за фармакоикономическа оценка?” Медицински мениджмънт и здравна политика, 2015 (49), No. 1, стр. 55-63.
 6. Yordanova S., G. Petrova, T. Kostadinova, J. Kolev. ”Medical doctors’ attitudes towards prescribing drug treatment for begin prostatic hyperplasia”,. Scripta Scientifica Salutis Publicae, 2015 (1), No. 1, стp. 37-40.
 7. Веков Т., Ж. Колев. ”Анализ разход/ефективност на nivolumab за лечение на недребноклетъчен рак на бeлия дроб в България, 2016 г.” Медицински мениджмънт и здравна политика, 2016 (50), No. 4, стр. 22-29.
 8. Веков Т., Ж. Колев. ”Анализ разход/ефективност на nivolumab за лечение на бъбречноклетъчен рак на бeлия дроб в България, 2016 г.“ Медицински мениджмънт и здравна политика, 2016 (50), No. 4, стр. 30-37.
 9. Веков Т., Ж. Колев. ”Анализ разход/ефективност на nivolumab за лечение на пациенти с авансирал меланом в България”, 2016 г. Медицински журнал МБАЛ „Св. Анна“, 2017 (3), No. 3, стр. 36-40.
 10. Цанова Д., Ж. Колев, Т. Веков. ”Мрежов метаанализ разход/ефективност на palbociclib за лечение на HR+/HER2 – авансирал/метастазен рак на гърдата в България, 2017г.” Медицински преглед, 2017 (53), No. 2, стр. 62-67.
 11. Колев Ж., Т. Веков. ”Влияние на лекарствени политики за референтно ценообразуване и генерично навлизане върху цените на реимбурсираните лекарствени продукти в България”. Сърдечно-съдови заболявания, 2017 (48), No. 1, стр. 21-26
 12. Колев Ж., Д. Цанова, Т. Веков. ”Анализ разход/ефективност на rosuvastatin/ezetimibe за лечение на пациенти с  хиперхолестеролемия в България, април 2017 г.“ Сърдечно-съдови заболявания, 2017 (48), No. 2, стр. 20-27
 13. Веков Т., Ж. Колев. ”Икономически анализ и оценка на стойността на паралелния експорт на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания в България, 2016 г.”. Медицински преглед, 2017 (53), No 4, 52-57.
 14. Груев И., Ц. Делийски, Ж. Колев, ”Терапевтични стратегии за намаляване на сърдечно-съдовия риск при пациенти с възпалителни ставни заболявания”. Годишник по Болнична фармация, 2017 (3), No. 1, стр. 36-41.
 15. Цанова Д., Н. Велева, Т. Веков, Ж. Колев, Е. Григоров. ”Оценка на здравната технология Ixekizumab за лечение на плакетен псориазис в България”. Годишник по Болнична фармация, 2017 (3), No. 1, стр. 19-25.
 16. Веков Т., Ж. Колев. ”Модел за реимбурсиране чрез рефериране на цените на целевите онкологични терапии за лечение на метастазирал колоректален карцином, основано на оценка на здравните технологии в България, 2017 г.” Медицински мениджмънт и здравна политика, 2017 (51), No. 3, стр. 3-16.
 17. Николова, А., Е. Григоров, А. Димова, Ж. Колев, П. Салчев. „Анализ на процеса и осигуреността с експерти за работните комисии по оценка на здравните технологии в България“. Социална медицина, 2017 (27), No.4, с.30-33.
 18. Веков Т., Ж. Колев, С. Цанков. „Анализ разход/ефективност на терапевтичните подходи при сквамозноклетъчен карцином на главата и шията след неуспех с терапия, съдържаща платина“. Медицински преглед, 2018 (54), No 4, с.47-51.
 

ПУБЛИКУВАНИ РЕЗЮМЕТА В НАУЧНИ СПИСАНИЯ

 1. Vekov T., J. Kolev – „Study of the promotion, regulation and the drug advertising in the European Union”. Scripta Scientifica Pharmaceutica (ISSN 2367-5500), 2014, Vol. 1, Suppl. 1, p. 38
 2. Grigorov, E., S. Kochev, J. Kolev. External reference pricing system for medicines in Bulgaria. Fifth Black Sea Symposium for Young Scientists in Biomedicine (BSYSB), April 6-9, 2017, Varna, Bulgaria, Scripta Scientifica Vox Studentium (ISSN 2535-0471), 2017, Vol. 1, No. 1, Suppl. 1, p. 171
 3. Vardanyan O., D. Faradinov, A. Trifonov, E. Grigorov, J. Kolev – „LOCAL STUDY ON COMMUNITY PHARMACY EXTERIOR”. Scripta Scientifica Pharmaceutica (ISSN 2367-5500), 2017, Vol. 4, Suppl. 2, p. 16
 4. Bekyarov P., E. Grigorov, J. Kolev, I. Pehlivanov. „PRICING OF MEDICINAL PRODUCTS PREPARED BY A MAGISTRAL AND PHARMACOPOEIAL RECIPES IN PHARMACY” Scripta Scientifica Pharmaceutica (ISSN 2367-5500), 2017, Vol. 4, Suppl. 2, p. 74


Член на