Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. биол. Йоана Димитрова Киселова-Кънева д.б.

Варна 9002, Медицински Университет – Варна, Факултет „Фармация", бул. "Цар Освободител" №84, Б, етаж 6, Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, кабинет 612 


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: yoana.kiselova@mu-varna.bg
Телефон: 052677050/ вътрешен 2886

 

Биография

Родена 1976г. Завършила биология в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски" през 1999г със специализация по генетика и клетъчна биология. В периода 2000-2004г работи като научен сътрудник в Института по генетика, БАН. В МУ-Варна постъпва през 2004г като редовен докторант. От 2006г. е асистент в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика на МУ-Варна. Придобита специалност по биохимия през 2009г. През ноември 2011г. защитила дисертация на тема: "Проучване на антиоксидантната активност на български лечебни растения". Научни ръководители: доц. Татяна Янкова, дб, доц. Диана Иванова, дб. От 2013г. заема академичната длъжност ‚Доцент". От февруари 2016г. е Ръководител на Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика. 

Публикации

Научни публикации​

Отворен достъп​

Има над 30 публикации и повече от 30 участия в български и международни научни конгреси. Научни интереси: оксидативен стрес и свързани с него заболявания, антиоксиданти, биологична активност на лечебни растения

Избрани публикации:

 1. Kiselova-Kaneva Y. Tasinov O. Vankova D. Ivanova D. (2013) Changes in COX-2, iNOS and GCL gene expression in 3T3-L1 preadipocytes incubated in macrophage conditioned medium. Scripta Scientifica Medica, 45, 2, 32-35.
 2. Тasinov O., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D. (2012). Sambucus ebulus L. fruit aqueous infusion modulates GCL and GPx4 gene expression. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19, 2, 143-146.
 3. Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova Y. (2012) Agrimonia eupatoria L. extract modulates glutamate-cysteine ligase and glutathione peroxidase expression in 3T3-L1 cells. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19, 2, 171-174.
 4. Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Ivanova D. (2012). Ethanol induces IL-6 and TNF-α cytokine and iNOS and COX-2 enzyme gene expression in 3T3-L1 preadipocytes. Scr Sci Med, V 44 (2), 31-35.
 5. Ivanova D., Nashar M., Radanova M., Bratoeva K., Bekyarova G., Kiselova Y. (2012) Modulatory effect of Agrimonia eupatoria L. on proinflammatory cytokines levels in experimental model of metabolic disturbances. Trakia Journal of Sciences, 10, 1, 178-181.
 6. Tasinov O., Kiselova – Kaneva Y., Ivanova D. (2012). Аntioxidant activity, total polyphenol content and anthocyanins content of Sambucus ebulus L. aqueous and aqueous – ethanolic extracts depend on the type and concentration of extragent, Science & Technologies, V. 2 (1), 37-41.
 7. Vankova D., Ivanova D., Kiselova Y., Gerova D., Velikova V., Madjova V. (2012). Diet, lifestyle and obesity in Bulgarian sample. Science&Technologies, Volume II, Number 1, 15-1.
 8. Vankova D., Radanova M., Kiselova-Kaneva Y, Madjova V., Ivanova D. (2011). The FTO rs9939609, AdipoQ rs1501299, rs822391, and AdipoR2 rs16928662 polimorphisms relationship to obesity and metabolic syndrome in Bulgarian sample. BIOTECHNOL BIOTEC EQ, Volume 26, Number 1, p. 65-71 DOI: 10.5504/50YRTIMB, 0012.
 9. Bratoeva K., Bekyarova G., Kiselova Y., Radanova M., Ivanova D. (2010). Metabolic changes in experimental model of metabolic syndrome induced by high-fructose diet in rats. Scr Sci Med, 42, 4, 233-235.
 10. Ivanova D., Kiselova-Kaneva Y., Ivanov D. (2009) Sambucus ebulus elderberries – a potential source of phytoceuticals. Бюллетень Московского Общества Испытателей Природы, Отдел Биологический. "Физиология и генетика микроорганизмов в природных и экспериментальных системах", 114, 2, 1, 196-198.
 11. Ivanova D., Kiselova-Kaneva Y., Ivanov D. (2009). Antioxidant potential of medicinal herbs from the Northern Black Sea coastal zones. Scr Sci Med. 41, 1, 7-10.
 12. Ivanov D., Kiselova Y., Ivanova D. (2007) Cetraria islandica as a natural source of antioxidants. „Ovidius" University Annals of Medical Science - Pharmacy, 5, 1, 80-83.
 13. Kiselova Y., Popescu A., Chervenkov T., Galunska B., Bratu M. M., Ivanova D. (2006). Hepatoprotective effect of Holoschoenus vulgaris Link. rhizome extract on carbon tetrachloride-induced acute liver damage in rats. "Ovidius" University Annals of Medical Science – Pharmacy, IV, 1, 106-108.
 14. Kiselova Y., Ivanova D., Chervenkov T., Gerova D., Galunska B., Yankova T. (2006). Correlation between the in vitro antioxidant activity and polyphenol content of aqueous extracts from Bulgarian herbs. Phytother Res, 20, 11, 961-965.
 15. Kiselova Y., Marinova S., Ivanova D., Gerova D. , Galunska B., Chervenkov T., Yankova T. (2005). Investigation of the antioxidative potential of edible wild Bulgarian fruits. Proceedings of the Balkan Scientific Conference of Biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th till 21st of May 2005. 233-239.
 16. Kiselova Y., Chervenkov T., Ivanova D., Galunska B., Gerova D., Yankova T. (2004) Oxidative stress assessment by determination of the amount of total thiols and lipid hydroperoxides in serum. 6-th International Symposium Technomat & Infotel, Sunny beach, Bulgaria, Scientific articles. 1, 99-106.
 17. Nazifova-Tasinova N., Tasinov O., Pasheva M., Ivanova D., Kiselova-Kaneva Y. 2015. Peripheral blood mononuclear cells isolated from normal weight and overweight subjects differentially respond to lipopolysaccharides stimulation. Science & Technologies, V 5 (1), 282-89.
 18. Ivanova D., Tasinov O., Kiselova-Kaneva Y. 2014. Improved lipid profile and increased serum antioxidant capacity in healthy volunteers after Sambucus ebulus L. fruit infusion consumption. International Journal of Food Sciences and Nutrition, V 65(6), 740-744. (IF:1,26).
 19. ​Pasheva M., Pavlov D., Tasinov O., Nashar M., Kiselova-Kaneva Y., Ivanova D., 2013. Cytoprotective and cytoproliferative effects of ethanol infusions from Morus nigra and Cotinus coggygria heartwood in 3T3-L1 preadipocytes. Scripta Scientifica Medica, V 45(6), 25-28.

Учебници и учебни помагала:

Иванова Д., Галунска Б., Назифова Н., Киселова-Кънева Й. (2012). Задачи и практически упражнения по биохимия. Ръководство за студенти по фармация. Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с.– 164. ISBN 978-954-9685-74-9.

Монографии:

Киселова-Кънева, Й. (2013). Биологични ефекти на оксидативния стрес и билките като средство за противодействие. Антида, 2013, ISBN 978-619-90019-3-6.

Член на

Съюз на учените – Варна, България

Съюз на учените в България, секция "Биохимия, биофизика и молекулярна биология" (член на FEBS)

Европейска Организация по нутригеномика (NuGO);

Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ)