Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

ас. Йорданка Димитрова Енева

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84


Катедра: Физика и биофизика
УС:
Е-поща: Yordanka.Eneva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 259

 

Биография

Родена в с. Ягнило, обл. Варна. Завършва висше образование като преподавател по физика и математика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ през 1986 г. Работи като учител по физика и математика до 2014 г. Има придобита първа професионално-квалификационна степен по физика. През 1995 г. завършва специализация по астрономия ─ Методика на обучението по физика и астрономия. От май 2014 г. е асистент в катедра „Физика и биофизика“ на МУ ─ Варна.

Публикации

Има 5 публикации и участия с доклади в научни конференции в страната и чужбина.
Научни публикации

„Student center „ENERGY” in Bulgaria” ─ Международна конференция по слънчево охлаждане, отопление и застройка, „Eurosun, 2010“; Грац, Австрия.

„Solar energy for Varna” ─ Международна конференция по слънчево охлаждане, отопление и застройка, „Eurosun, 2010“, Грац, Австрия.

„Слънчева енергия за Варна” ─  информационен бюлетин на община Варна ─ бр.1, 09. 2010 г.

Участие в 34-та национална конференция „Физика и енергетика” по въпросите на обучението по физика с доклад „Въпросите за възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност в училищния курс по физика”, провела се през 2008 г.

Участие в националната конференция по астрономия с доклад „Законите на Кеплер в обучението по физика”, провела се през 1995 г.

Член на

Член на Съюза на физиците в България. Председател на сдружение „Мога, знам, творя”, клон Варна. Член на управителния съвет на сдружение „Общество на учителите новатори в България“.